Skip to main content Skip to main nav

18 februari 2022

Infographic veenafbraak en CO2

Voor veenweiden is in het Klimaatakkoord een reductie van de jaarlijkse broeikasgasemissie vastgelegd van 1,0 Mton in 2030. Welke maatregelen kunnen bijdragen aan deze opgave? Hoe werken de maatregelen die zijn ontwikkeld, of nog ontwikkeld worden, om emissies te beperken? En welke rol speelt het bodemleven bijvoorbeeld bij de mate van veenafbraak?

Om daar antwoorden op te krijgen doet het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) onderzoek naar vernattingsmaatregelen, het inbrengen van klei en diverse (nattere) teelten, zoals lisdodde (foto nieuwsovericht).

Het NOBV heeft onlangs een verhelderende infographic gemaakt waarin het proces van veenafbraak en CO2-emissie uiteen wordt gezet, en de factoren die bepalend zijn voor de mate waarin het gebeurt. Ook geeft de infographic een goed beeld van de mogelijke maatregelen om veenafbraak en CO2-emissies te reduceren.

> Download de infographic