Skip to main content Skip to main nav

10 juni 2022

'Klimaatadaptatie in de praktijk (KLIMAP)': tussenstand

Een consortium van 24 partijen, w.o STOWA, is begin 2020 het project KLIMAP (KLIMaatAdaptatie in de Praktijk) gestart. Tot eind 2023 wordt onderzocht hoe het water- en bodemsysteem op de Nederlandse zandgronden klimaatadaptief kan worden ingericht voor landbouw en natuur. Het project is nu halverwege: een mooi moment om te kijken naar de tussenproducten en de koers te bepalen voor de resterende twee jaar.

De opgave waar we in de zandgebieden voor staan is de overgang naar een klimaatbestendige inrichting en beheer. De gewenste transitie betekent een aangepast water- en bodembeheer gericht op duurzaam gebruik en het in stand houden van natuurlijke systemen, waarbij de zoetwatervoorraad, bodem- en (grond)waterkwaliteit, voedselzekerheid en natuur (biodiversiteit) op lange termijn geborgd zijn. Het is van belang om - gegeven de verwachte klimaatverandering - de toekomstige watervraag van alle actoren en het grondgebruik beter in balans te brengen met het natuurlijke bodem- en watersysteem, rekening houdend met de verschillende belangen en gericht op een duurzame inrichting, gebruik en beheer. Binnen het project werkt men met ontwikkelpaden als integrerend concept.

In H2O verscheen onlangs een achtergrodnartikel over twee jaar KLIMAP. Dit kun je bekijken via deze link

Meer weten? Download de tussenrapportage