Skip to main content Skip to main nav

2 februari 2022

Klimaatminister op bezoek bij WDOD

Minister Rob Jetten van Klimaat heeft een bezoek gebracht aan de Smart Energy Hub op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle. De rioolwaterzuivering Hessenpoort van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) is belangrijk onderdeel van deze hub. Met pure zuurstof, die als 'restproduct' vrijkomt bij het maken van groene waterstof uit zon en wind in de nieuwe waterstoffabriek ((een zgn. H2 electrolyser), wordt het actief slib in de rwzi belucht. Door deze toepassing kan naar verwachting veel energie worden bespaard op de beluchting in het zuiveringsproces.

Het Nederlandse elektriciteitsnet staat onder druk door het grillige aanbod van elektriciteit uit zon en wind. Nu al zijn de pieken en dalen in de opwekking van zonnestroom en windenergie niet meer op te vangen, staan windmolens soms noodgedwongen stil en stagneren nieuwe projecten. Er wordt daarom volop gekeken naar mogelijkheden om (duurzaam opgewekte) energie tijdelijk op te slaan in een drager, zoals waterstof. Maar voor de productie van waterstof (H2) heb je veel energie nodig.

Maar nu het goede nieuws: als rwzi's de vrijkomende zuurstof die vijkomt bij de waterstofproductie gaan gebruiken voor het beluchten van hun afvalwater, speelt het genoemde lage rendement van de H2-productie bij benutting van de pure zuurstof niet meer. Waterstofproducenten zijn enthousiast over de kansen van samenwerking. De verwachting is dat de prijs van de geproduceerde groene waterstof op korte termijn al kostendekkend is en dat er snel een toename komt in het aantal electrolysers, omdat de netcongestie dan geen rol speelt. De vorming van warmte én de productie van pure zuurstof (PO) wordt dan een voordeel in plaats van een verliespost. De PO die reeds onder druk vrijkomt kan via een opslag naar de rwzi-beluchting gaan, maar bijvoorbeeld ook als bron voor de O3 productie dienen voor de verwijdering van micro’s en medicijnresten.

Voor het inbrengen van de pure zuurstof op de rwzi Hessenpoort wordt gebruik gemaakt van de bestaande zuurstofinbrenginstallatie van de rwzi. Dit is een fijne-bellenbeluchting. Deze installatie werkt op buitenlucht, die veel minder zuurstof bevat dan de pure zuurstof uit waterstof. In het project wordt onderzocht welke aanpassingen nodig zijn voor deze omschakeling van buitenlucht naar pure zuurstof. De verwachting is dat de rwzi met het gebruik van pure zuurstof wellicht wel 50 procent energiebesparing kan behalen.  

Het toepassen van PO in de afvalwaterzuivering is overigens niet nieuw. Het wordt in de industrie al langer gebruikt voor compacte en hoogbelaste installaties. Daarvoor zijn speciale inbrengsystemen ontwikkeld met een hoge efficiëntie (80-90 % benutting) en doorgaans een 30-50 % lager energiegebruik dan conventionele beluchtingssystemen (exclusief de energie om PO te maken). Nieuw is de toepassing van PO in bestaande beluchtingsplaten en/of schotels (retrofit). Dit is verreweg de eenvoudigste en goedkoopste oplossing om de PO nuttig toe te passen. De blowers kunnen uit en de PO die al onder druk uit de electrolyser komt, gaat rechtstreeks naar de beluchtings-elementen.

Het project werd vorig jaar  genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2021 van de Unie van Waterschappen in de categorie Klimaatneutraliteit. STOWA is ook betrokken bij dit project. > Naar de projectpagina

Overzicht van de werking van een electrolyser