Skip to main content Skip to main nav

7 juni 2023

Mestwetgeving en de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater

STOWA heeft een inventarisatie laten maken van de mogelijke gevolgen van de afschaffing van derogatie. Welke mogelijkheden en instrumenten hebben de waterschappen en de agrarische sector met het oog hierop tot hun beschikking om de waterkwaliteit te verbeteren? Het rapport geeft hier de nodige handvatten voor.

Vanaf 1 januari 2023 is de nieuwe derogatiebeschikking van kracht. Hierin wordt de uitzondering voor Nederland op de maximale mestgift tot 2026 afgebouwd. Het besluit moet ertoe leiden dat de belasting van het (grond) water met stikstof en fosfaat daalt. Het instellen van verplichte bufferstroken, de extensivering van bouwplannen en lagere normen voor de toediening van mest hebben invloed op de waterkwaliteit. Een goede landbouwpraktijk speelt hierbij echter een belangrijke rol. Vooral door voorlichting kunnen waterschappen hier een bijdrage aan leveren, aldus het rapport.

Tegelijk met de inventarisatie is een brochure verschenen met een beknopt overzicht van de praktische handvatten.