15 oktober 2018

Neerslaggebeurtenissen voor stresstest vastgesteld

STOWA, RIONED en het ministerie van IenW hebben een advies uitgebracht over de neerslaggebeurtenissen waar overheden vanuit moeten gaan bij het in beeld brengen van de kwetsbaarheid voor wateroverlast. De stuurgroep van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) heeft ermee ingestemd.

Het Rijk wil dat alle overheden voor hun gebieden een stresstest uitvoeren om de kwetsbaarheid in beeld te brengen voor de effecten van klimaatverandering. Dat betreft wateroverlast (zowel door hoosbuien als langdurige regenval), maar ook droogte, hittestress en overstroming. Op basis van de uitkomsten daarvan kan met de omgeving een zogenoemde risicodialoog worden gevoerd, zoals het DPRA voorstaat. “Het is belangrijk dat je bij het uitvoeren van een stresstest voor wat betreft wateroverlast uitgaat van een bepaalde referentie neerslaggebeurtenis. STOWA, RIONED en het ministerie van IenW hebben daarover advies uitgebracht aan de stuurgroep DPRA. Basis van dit advies vormen de nieuwe neerslagstatistieken die we begin 2018 hebben laten opstellen," aldus STOWA onderzoekscoördinator Michelle Talsma.

Omdat stedelijk en landelijk gebied qua karakter nogal van elkaar verschillen, adviseren de partijen om daarvoor verschillende referentiegebeurtenissen te gebruiken. In het advies wordt gepleit voor een getrapte aanpak om verschillende maten van stress in beeld te brengen, uitgaande van herhalingstijden van 100, 250 en 1000 jaar. Er wordt ook geadviseerd om onderscheid te maken tussen korte (1- 2 uur) en lange neerslaggebeurtenissen (48 uur). In het advies zijn de standaard neerslaggebeurtenissen representatief voor het jaar 2050. Hier is voor gekozen in verband met de lange levensduur en afschrijvingstermijnen van mogelijke maatregelen die moeten worden genomen.

> Download het advies