Skip to main content Skip to main nav

25 september 2019

Nieuwe bestuurders

Deze zomer traden twee nieuwe leden toe tot het bestuur van STOWA. Het gaat om Directeur Veiligheid en Water bij Rijkswaterstaat Katja Portegies en dijkgraaf Co Verdaas van Waterschap Rivierenland. Roeland Allewijn, Patrick Poelmann en Michiel van Haersma Buma namen eerder afscheid.

Katja Portegies startte dit voorjaar in haar nieuwe functie bij Rijkswaterstaat. Daarvoor had ze er al een indrukwekkende carrière in de watersector opzitten. Zo vervulde ze drie jaar lang de functie van  sectordirecteur voor de Waterschappen bij adviesbureau Arcadis. Ook was zij enkele jaren coördinerend adviseur bij de staf Deltacommissaris voor de totstandkoming van de Deltabeslissingen. Rijkswaterstaat heeft van oudsher een vertegenwoordiger in het STOWA-bestuur. In die zin was het vanzelfsprekend dat Portegies

de plaats zou innemen van haar RWS-voorganger Roeland Allewijn. Maar ze is zeker niet van plan ‘voor de vorm’ in het bestuur te gaan zitten: ‘Rijkswaterstaat en de waterschappen staan voor dezelfde opgaven. Ik vind het vanzelfsprekend, maar ook noodzakelijk dat we daarin gezamenlijk optrekken. Onder meer bij het ontwikkelen van de daarvoor benodigde praktische kennis. Daarbij moeten we wat mij betreft ook zo veel mogelijk de verbinding zoeken met partijen die ons daarbij kunnen helpen: kennisinstellingen en het bedrijfsleven.’ Katja Portegies wordt naar eigen zeggen gedreven door duurzaamheid en ‘opgavengericht werken’. Wat betreft dat laatste: ‘Je kunt natuurlijk prachtige producten, diensten en instrumenten ontwikkelen. Maar het moet wel aansluiten bij de praktijk, bij de opgaven waar we voor staan. Daar zal ik in mijn rol als bestuurslid nadrukkelijk oog voor hebben.’

De andere nieuwkomer in het bestuur is Co Verdaas. Hij werd in maart van dit jaar benoemd als dijkgraaf van Waterschap Rivierenland. Verdaas combineert een politiek-bestuurlijke carrière met een loopbaan in de wetenschap. Hij was enkele jaren Tweede-Kamerlid en daarna Gedeputeerde in de provincie Gelderland. Maar hij is ook deeltijdhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft.
 

Co Verdaas heeft zijn hele loopbaan naar eigen zeggen gependeld tussen de wetenschap en de praktijk van alle dag, en gepoogd verbindingen te leggen: ‘STOWA bevindt zich op het scharnierpunt van beide werelden, dus het is een plek waar ik mij bijzonder goed thuis voel.’  Verdaas is ook een warm pleitbezorger van het slim verbinden van maatschappelijke (i.c. ruimtelijke) opgaven, juist omdat de ruimte in Nederland zo schaars is. ‘Waterschappen zijn zich ervan bewust dat ook zij die verbinding moeten zoeken bij het realiseren van hun opgaven. Dat kunnen ze onmogelijk nog alleen. Vanuit de verbinding moeten we blijven investeren in handelingsperspectieven. Ik hoop dat ik - ook binnen STOWA - een rol kan spelen bij het vinden van die perspectieven.’