Skip to main content Skip to main nav

9 februari 2022

Nieuwe resultaten All Risk

Het onderzoeksprogramma All-Risk onderzoekt samen met het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) het implementeren van de nieuwe veiligheidsnormering. Het gaat om inzichten waarmee dijkversterking sneller en goedkoper kan worden uitgevoerd, zonder de juridische aspecten en maatschappelijke betrokkenheid uit het oog te verliezen. Onlangs verschenen in dit verband twee interessante uiteenzettingen, onder meer over dijkgeschiedenis & dijkversterking, faalkansen in relatie tot piping en over succesvol samenwerking in dijkversterkingsprojecten.

Van dijkgeschiedenis naar dijkversterking

Door de eeuwen heen zijn de meeste rivierdijken in Nederland meerdere malen versterkt, wat heeft geleid tot zeer variabele dijkopbouw. Het materiaaltype in de dijk en de variabiliteit daarvan is een belangrijke factor bij dijkveiligheidsberekeningen. Archeologische waarnemingen kunnen de kennis van historische dijken vergroten en simulaties van variabele dijkopbouw verbeteren, aldus All-Riskonderzoeker Teun van Woerkom.  > Lees meer 

Faalkansen & piping

Piping, oftewel het erosieproces in de dijkondergrond, neemt tijd in beslag en leidt daardoor tijdens een hoogwatergebeurtenis niet altijd tot een dijkdoorbraak en overstroming. Het kwantificeren van de tijdsafhankelijke aspecten van piping helpt de dijkbeheerder om de omvang van de versterking te beperken en zo sneller en goedkoper aan de veiligheidsnormen te voldoen, aldus All-Riskonderzoeker Joost Pol. > Lees meer

Splitsingspunten

Een splitsingspunt in een rivier balanceert waterstandsvariaties vanuit benedenstroomse takken. In de Rijn in Nederland, de condities in de Waal nabij het splitsingspunt bepalen grotendeels de variaties in waterstanden langs alle Rijntakken.

De condities in de Nederrijn en IJssel kunnen slechts kleine waterstandsvariaties veroorzaken, waardoor we wellicht meer management vrijheid hebben in deze takken, bijvoorbeeld voor een meer natuurlijke ontwikkeling van de uiterwaarden, aldus All-Riskonderzoeker Matthijs Gensen. > Lees meer

Samenwerking

In veel HWBP-projecten werken overheden en belanghebbenden met elkaar samen om oplossingen voor waterveiligheid te ontwikkelen die verschillende maatschappelijke waarden meekoppelen of integreren.

Om de kansen op een succesvolle samenwerking te vergroten, dienen waterschappen daarvoor projectmanagers te werven met vaardigheden om te verbinden, partijen te stimuleren om met middelen bij te dragen en een samenwerkingsproces te faciliteren dat partijen motiveert om samen te werken en de benodigde kennis en expertise te genereren, betoogt All-Riskonderzoeker Emma Avoyan. > Lees meer
(Foto nieuwsoverzicht: Pipingonderzoek, Joost Pol)

All Risk is een samenwerkingsverband van dertig partners waaronder Rijkswaterstaat, zeven waterschappen, provincie Groningen, twee universiteiten, diverse ingenieursbureaus en andere marktpartijen, NGO’s en STOWA.