14 juni 2019

Nieuwe strategienota

Op 17 juni jl. werd de nieuwe strategienota gepresenteerd van STOWA. Dat gebeurde tijdens de bestuurdersdag van de Unie van Waterschappen. STOWA-voorzitter Luc Kohsiek reikte het eerste exemplaar van de nota, getiteld ‘Energie in Synergie’, uit aan voorzitter van de Unie van Waterschappen Rogier van der Sande.

Of het nu gaat om klimaatadaptatie, duurzaamheid, waterkwaliteit of waterveiligheid. De Nederlandse waterbeheerders staan voor enorme uitdagingen om Nederland veilig en leefbaar te houden. Uitdagingen die steeds meer kennis en kunde vereisen, maar ook samenwerking met partners binnen én buiten het waterdomein. Dat vraagt om vernieuwende oplossingen. Dat is de boodschap in de strategienota ‘Energie in Synergie’ van STOWA.

In de nota beschrijft STOWA de thema’s waarop zij zich samen met de waterschappen in de periode 2019-2023 richt. Het betreft klimaatadaptatie, waterveiligheid, waterkwaliteit, energietransitie en circulaire economie. In de strategienota worden de thema’s uitgewerkt in vijf concrete vragen en de daarbij behorende antwoorden: wat komt er op ons af? Waar willen we heen? Welke activiteiten gaat STOWA in dit verband uitvoeren de komende vijf jaar, en met wie? En tot slot: wat levert dat op?  Ook is er aandacht voor verregaande digitalisering (Big Data) en de betekenis daarvan voor het waterbeheer.

De uitwerking van de thema’s sluit nauw aan bij de politiek-bestuurlijke ambities en doelstellingen van het Rijk, provincies, gemeenten en de waterschappen. Die worden in de nota nadrukkelijk benoemd.

STOWA benadrukt in de nota haar rol van kennismakelaar: verbinder van vragers en aanbieders van water(gerelateerde) kennis. STOWA zet in op het verder slechten van de kloof tussen kennis en het gebruik ervan in de praktijk. Het gaat daarbij onder meer om het goed organiseren van de vraagarticulatie (welke kennis hebben waterbeheerders nodig voor hun werk?). Maar ook om het vergroten van de rol van waterschappers bij het ontwikkelen van kennis om de praktische toepasbaarheid ervan te waarborgen. En om het uitwisselen van ontwikkelde kennis en ervaringen in werkplaatsen, platforms en Communities of Practice.

Foto boven: STOWA voorzitter Luc Kohsiek (l.) reikt het eerste exemplaar van de strategienota uit aan Rogier van der Sande van de Unie van Waterschappen.

Volgens STOWA-voorzitter Luc Kohsiek (tevens dijkgraaf van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) is de nieuwe strategie een logisch, maar noodzakelijk antwoord op de grote vragen van nu: klimaatverandering, snel voortschrijdende technologie en bijbehorende maatschappelijke ontwikkelingen. Dat vraagt van waterschappen om vernieuwende oplossingen, bovenop de bestaande. Kohsiek: “Een zuivering moet nog steeds afvalwater zuiveren. Maar hij moet dat nu ook energiezuinig doen, medicijnresten verwijderen, grondstoffen terugwinnen, én bijdragen aan de energietransitie door warmte uit het afvalwater terug te winnen. Een dijk moet blijven zorgen voor waterveiligheid. Maar mogelijk ook bijdragen aan biodiversiteit en eventueel kunnen fungeren als zonneweide. Hoe doe je dat het best, zonder dat het één ten koste gaat van het ander? Dat vraagt om kennis, maar ook om een brede blik, en goede samenwerking. STOWA focust zich de komende jaren vooral op het bewerkstelligen van deze nieuwe oplossingen, waarbij meerdere partijen en disciplines betrokken zijn.”