09 juli 2019

Nieuwsbrief NHI verschenen

Onlangs verscheen de eerste nieuwsbrief over het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Het NHI is een hydrologische gereedschapskist die waterbeheerders een eenduidige, uniforme basis biedt voor het maken van hydrologische modelberekeningen. Waterschappen, STOWA, het Rijk en drinkwaterbedrijven werken aan het NHI.

Meer en meer wordt voor belangrijke beleid- en beheervraagstukken gebruik gemaakt van hydrologische modellering. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de aanpak binnen het Deltaprogramma Zoet Water, het DeltaPlan Ruimtelijke Adaptatie, de wateroverlast- en droogteproblematiek en het Slim Watermanagement programma. Er is veel bereikt, maar er is ook nog veel werk aan de winkel, omdat er steeds meer grote beleid- en beheervraagstukken op ons afkomen die om hydrologische informatie vragen. De laatste decennia is gewerkt aan regionale modelinstrumenten, zoals MIPWA, AZURE, HYDROMEDAH en MORIA. Deze instrumenten beslaan grote gebieden, maar zijn onvoldoende flexibel in beheer, gebruik en ontwikkeling. Binnen het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) wordt gewerkt aan een modelleeromgeving die wèl flexibel en generiek van aard is en daarom eenvoudig en snel kan worden ingezet voor bestaande en nieuwe vraagstukken.

Het NHI, zoals in 2020 gereed moet zijn, bestaat uit:

  1. Basisdata
  2. Tools om deze basisdata te zetten naar modelinvoer, kalibratie- en validatiedata
  3. Modelcodes om simulaties uit te voeren
  4. Tools om modeluitvoer om te zetten naar nauwkeurige informatie t.b.v. beleid- en beheervraagstukken
  5. Krachtige & flexibele visualisatie technieken (liefst webbased) waar ook burgers en bestuurders blij van worden

Meer weten?

> Lees de nieuwsbrief

> Download een brochure over het NHI