Skip to main content Skip to main nav

26 november 2021

Onderzoek effecten zonnepanelen op water

Zonnepanelen op water zien we steeds vaker in het waterrijke Nederland als een manier voor duurzame energieopwekking. Op verschillende plekken in Nederland worden al zonneparken op water gebouwd. Echter, de effecten op de waterkwaliteit en de biodiversiteit van deze ‘zon op water’ installaties zijn nog grotendeels onbekend. Ook de gevolgen voor de ecosysteemdiensten en onze leefomgeving zijn onbekend.

In het TKI Deltatechnologie project Zon op Water onderzoekt een consortium waar ook STOWA deel van uitmaakt de directe en indirecte effecten van zonneparken op water. We kijken naar de effecten op de waterkwaliteit, ecologisch functioneren en naar de effecten op vogels en vleermuizen. Deze kennis is nodig om de inrichting en het beheer van zonneparken te optimaliseren en goede afwegingen te maken bij vergunningverlening. De noodzakelijke nieuwe kennis wordt verkregen door uitgebreide metingen van biodiversiteit en waterkwaliteit bij bestaande zonneparken, aangevuld met modellering en kennis over het functioneren van specifieke systemen.

Om de informatie toegankelijk te maken, worden de monitoringdata van het project

opgeslagen in een openbaar toegankelijke kennisbank, indien mogelijk gekoppeld aan bestaande data-infrastructuur. In dit project worden tevens de randvoorwaarden  onderzocht voor het ontwerp van zonneparken op water met minimale of positieve impact op het functioneren van het watersysteem en de omgeving.

De Consortiumpartners zijn: Deltares (penvoerder), NIOO-KNAW, GroenLeven, Witteveen+Bos, Evides, Indymo, Adamant Solar, Rijkswaterstaat, STOWA, Sovon Vogelonderzoek en Hanze Hogeschool

Meer weten? neem contact op met Sacha de Rijk.