Skip to main content Skip to main nav

17 maart 2023

Ook ‘natuurlijke’ zuivering van medicijnresten mogelijk

Natuurlijke zuiveringssystemen lijken goed in staat te zijn om medicijnen en andere organische microverontreinigingen te verwijderen uit rwzi-effluent, waarbij ook nutriënten en ziekteverwekkers (pathogenen) worden verwijderd. Door de lage CO2-footprint en lage kosten kunnen deze systemen een interessant alternatief zijn voor technologieën zoals ozon of actief kool. Dit blijkt uit wetenschappelijke verkenning in het kader van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater IPMV.

Er spelen momenteel veel nieuwe ontwikkelingen bij het zuiveren van rwzi-afvalwater, zoals het verwijderen van organische microverontreinigingen en KRW-maatregelen. Veel aandacht gaat uit naar ‘harde’ technologie zoals ozon en actief kool. Maar ook natuurlijke zuiveringstechnieken ontwikkelen zich in hoog tempo. In het kader van het 'Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater’ van STOWA en het ministerie van IenW  is in dit onderzoek een verkenning uitgevoerd naar de potentie van natuurlijke zuiveringssystemen voor de verwijdering van microverontreinigingen uit RWZI-effluent. Hierbij is eveneens de verwijdering van nutriënten, ecotoxiciteit en pathogenen beschouwd. Er is zowel gekeken naar klassieke natuurlijke systemen zoals vloeivelden, verticaal doorstroomde helofytenfilters en Waterharmonica’s als naar innovatieve technieken.In de verkenning is gekeken naar literatuur waarin verwijdering van microverontreinigingen, waaronder enkele gidsstoffen uit rwzi-effluent, door natuurlijke systemen is beschreven. Uit deze studie komt naar voren dat de verschillende natuurlijke systemen in staat zijn om verwijderingsrendementen te halen die in de buurt komen van de door het IPMV gestelde eis van 70% over 7 van de 11 gidsstoffen.

Harde garanties of dit verwijderingsrendement jaarrond gehaald kan worden, zijn volgens de onderzoekers echter nog niet te geven. Ze adviseren daarom vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van metingen aan bestaande systemen en nieuw te realiseren pilots.
 
Natuurlijke systemen kunnen met name worden toegepast in die situaties waarbij ruimte rond de rwzi beschikbaar is. Natuurlijke systemen kunnen meerdere functies combineren; naast de verwijdering van organische microverontreinigingen dragen ze bij aan het verwijderen van nutriënten, de reductie van ecotoxiciteit, het langer vasthouden van water in het watersysteem en het realiseren van natuurwaarden. Nageschakelde natuurlijke zuiveringssystemen sluiten daarmee goed aan op actuele uitdagingen op het gebied van droogtebestrijding en het verbeteren van de waterkwaliteit, aldus de opstellers van het rapport.

Download het rapport