Skip to main content Skip to main nav

4 oktober 2018

Potentie thermische energie uit water groter dan gedacht

De potentie van het winnen van warmte uit water als alternatief voor aardgas blijkt groter dan gedacht. Zo zou thermische energie uit oppervlaktewater kunnen voorzien in circa 40 procent van de totale warmtevraag van de gebouwde omgeving. De totale potentie van aquathermie is zelfs meer dan 50 procent. Dit blijkt uit het rapport Nationaal Potentieel van aquathermie.

Dirk-Siert Schoonman van de Unie van Waterschappen heeft het rapport op 4 oktober overhandigd aan directeur-generaal Chris Kuijpers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het rapport is opgesteld in opdracht van STOWA, de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Meeste potentie
“Thermische energie uit oppervlaktewater heeft een potentieel van ongeveer 150 PJ per jaar, ruim 40 procent van de totale toekomstige warmtevraag in de gebouwde omgeving van 350 PJ per jaar. Dat is meer dan inschattingen uit eerdere studies’, aldus Peter Struik van Rijkswaterstaat. Naast het oppervlaktewater heeft ook het afvalwater in Nederland een grote thermische potentie, met een economisch potentieel van circa 56 PJ. Thermische energie uit drinkwater heeft een beperkter technisch potentieel van circa 4-6 PJ, wat vooral lokaal heel interessant kan zijn.

De potenties van de verschillende vormen van aquathermie zijn overigens niet bij elkaar op te tellen, omdat ze deels overlappen. Aanvullende analyses zijn nodig om het exacte gezamenlijk potentieel te bepalen.

Nederland staat voor de grote uitdaging om in 2050 een warmtevoorziening te hebben waarin geen aardgas wordt gebruikt en die geen CO2-uitstoot heeft. Eén van de opties die tot op heden echter beperkt aandacht heeft gekregen is aquathermie, vooral TEO. Maar daar zit veel muziek in, zo blijkt uit dit onderzoek. De waterschappen en Rijkswaterstaat kunnen deze duurzame energiebron aan gemeenten of woningcorporaties ter beschikking stellen als alternatief voor aardgas. Juist voor de Warmtetransitieplannen die gemeenten uiterlijk in 2021 moeten opstellen is het belangrijk deze bron goed te ontsluiten. Er is veel bebouwing met water in de buurt en TEO heeft weinig ruimtelijke impact. Er zijn al diverse succesvolle voorbeelden in de regio. De gemeenten Katwijk en Drimmelen kregen deze week een rijkssubsidie toegekend om aquathermie in te zetten voor aardgasvrije wijken.