Skip to main content Skip to main nav

15 maart 2019

Power to the people? Power to the Gas!

STOWA heeft verkennend onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden om de overtollige geproduceerde elektriciteit op het terrein van rwzi's om te zetten in een gasvormige drager als waterstof. 'Power-to-Gas' (P2G) wordt vaak genoemd als mogelijke oplossing voor de toenemende onbalans in vraag naar, en aanbod van elektriciteit.

Met de toename van duurzaam geproduceerde elektriciteit uit zon en wind én het uit bedrijf nemen van kolencentrales wordt er steeds meer flexibiliteit van het energiesysteem vereist. Deze flexibiliteit kan slechts gedeeltelijk worden geleverd via (tijdelijke) opslag in accusystemen. Voor grote volumes en de opslag voor langere duur lijkt Power-to-Gas (P2G) een interessante optie. Kortgezegd: het omzetten van overtollige elektriciteit in een gasvormige en 'lang houdbare' energiedrager als waterstof.

Waterstof wordt veelbesproken als oplossing voor langdurige opslag van duurzame energie. Het bestaande gasnet blijkt met geringe aanpassingen geschikt te maken te zijn voor transport van waterstof. Daarnaast vereist waterstof voor eindgebruikers ook de minste aanpassingen.

De grote vraag is hoe en waar waterstof het best geproduceerd kan worden. Door de synergievoordelen van het elektrolyseproces in te zetten (benutting van waterstof, zuurstof en

restwarmte) op de zuivering is dit mogelijk één van de beste mogelijkheden voor het omzetten van duurzame elektriciteit in andere energiedragers in Nederland. Verschillende waterschappen zijn de mogelijkheden van P2G-technieken inmiddels concreet voor lokale situaties aan het onderzoeken.

Het produceren van waterstof gaat mogelijk ook samen met superkritische vergassing waar STOWA en de waterschappen op dit moment mee experimenteren. In combinatie met P2G kan de hoeveelheid waterstof verder worden vergroot. Een tweede mogelijkheid is om waterstof te laten reageren met de beschikbare CO2 uit het biogas voor de productie van groen gas. Het is vooral de vraag wat de vraag naar en waarde van de verschillende producten is op een bepaald tijdstip. De financiële toegevoegde waarde van P2G hangt volgens de opstellers van het rapport daarom sterk af van de duur en omvang van prijsverschillen tussen de markten voor elektriciteit, groen gas en waterstof.

> Meer over Power to Gas