Skip to main content Skip to main nav

15 september 2022

Praat mee over een klimaatbestendige stad!

Het klimaatbestendig inrichten van het stedelijk gebied is urgenter dan ooit. Maar hoe breng je het gesprek op gang met collega's, beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten en waterschappen? STOWA liet een speciale praatplaat maken om het gesprek tussen verschillende partijen die werken aan een klimaatbestendige stad, te ondersteunen. Een speciale bijsluiter geeft een toelichting op deze plaat.

Klimaatverandering zorgt voor langdurige perioden van droogte en hitte, afgewisseld met vaak extreme neerslag. Het stedelijk gebied is daar op dit ogenblik niet goed op ingericht. Tijdens extreme buien kan er in deze versteende omgeving weinig water geborgen worden en ontstaat al snel wateroverlast. In tijden van langdurige droogte, vaak gepaard gaand met hoge temperaturen, warmt de stad op. Dit kan de waterkwaliteit negatief beïnvloeden. Ook kunnen grondwaterpeilen dalen, waardoor bij huizen die staan op houten funderingspalen, de palen gaan rotten (paalrot). De vraag is: hoe kunnen we het stedelijk watersysteem zo inrichten danwel aanpassen, dat het bijdraagt aan een leefbare, klimaatbestendige stad?

De praatplaat helpt bij het stellen van de juiste vragen over de manier waraop je dat kunt doen en waar je rekening me hebt te houden.

> Download de praatplaat als pdf

> Download de bijsluiter