Skip to main content Skip to main nav

17 februari 2021

Programma Lumbricus afgesloten

De afgelopen vier jaar zijn in het programma Lumbricus praktijkgerichte onderzoeken uitgevoerd, maar ook maatregelen beproefd, die bijdragen aan klimaatrobuuste hogere zandgronden. Op 3 maart a.s. wordt het programma afgesloten met een bestuurlijk symposium.

Hoe zorgen we voor voldoende water van goede kwaliteit? Voor de landbouw, maar ook voor natuur en recreatie? Hoe voorkomen we wateroverlast en verminderen we verdroging? Het zijn lastige opgaven voor waterschappen. Niet alleen omdat er vaak uiteenlopende waterbehoeften zijn door het jaar heen. Ook omdat het klimaat verandert en we vaker te maken krijgen met extreme neerslag en langdurige perioden van droogte. Dit heeft, zeker op hoger gelegen zandgronden van Nederland, grote gevolgen. Hier is het namelijk veel lastiger dan elders om water tijdelijk te bergen of van elders aan te voeren. Van 2016 tot en met 2020 werkte een groot aantal partijen binnen het programma Lumbricus samen aan haalbare, betaalbare en uitvoerbare oplossingen voor dit probleem.

Het programma heeft veel kennis, inzichten, instrumenten en werkwijzen opgeleverd voor het klimaatrobuust inrichten en beheren van stroomgebieden op de hogere zandgronden. Deze worden overzichtelijk ontsloten via www.stowa.nl/lumbricus.
Dat gebeurt aan de hand van drie thema’s:

1. Inrichten en beheren: Welke maatregelen kun je nemen?
2. Opschalen en combineren: Wat is het effect?
3. Implementeren & uitvoeren: Hoe regelen we het?