Skip to main content Skip to main nav

07 oktober 2019

Risicobenadering droogte

De afgelopen jaren hebben enkele Nederlandse onderzoekers in het kader van het Europese Horizon 2020 programma Imprex een risicobenadering ontwikkeld voor droogte. Hiermee is invulling gegeven aan de wens om net als voor waterveiligheid, ook voor zoetwatervoorziening beslissingen te baseren op informatie over het risico.

De risicobenadering kwantificeert zowel de variabiliteit van de droogtecondities (neerslagtekort en afvoertekort) als het economisch effect van droogte op de belangrijkste watergebruikers. Op basis van de inzichten uit de toepassingen concluderen de onderzoekers dat de risicobenadering meerwaarde biedt door de gestructureerde manier waarop de gevolgen van droogte voor verschillende gebruiksfuncties en gebieden worden afgewogen.  

Onlangs verscheen in H2O een artikel waarin deze risicobenadering wordt toegelicht en ook de resultaten van enkele pilottoepassingen met deze benadering worden beschreven. > Download het artikel

IMPREX - IMproving PRedictions and management of hydrological EXtremes – is een programma om Europa’s kwetsbaarheid voor extreme hydrologische condities te verminderen. Het vierjarige programma wordt eind van dit jaar afgesloten.> Meer informatie op www.imprex.eu