Skip to main content Skip to main nav

29 maart 2021

Stem af op All Risk!

Het onderzoeksprogramma All-Risk onderzoekt samen met het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) het implementeren van de nieuwe veiligheidsnormering. Het gaat om inzichten waarmee dijkversterking sneller en goedkoper kan worden uitgevoerd, zonder de juridische aspecten en maatschappelijke betrokkenheid uit het oog te verliezen. Dit alles gebeurt in samenwerking met dertig partners waaronder Rijkswaterstaat, zeven waterschappen, provincie Groningen, twee universiteiten, diverse ingenieursbureaus en andere marktpartijen, NGO’s en STOWA.

Vanaf 1 januari 2017 zijn nieuwe wettelijke normen van kracht voor het beschermen van Nederland tegen  overstromingen. Met deze normen wordt het overstromingsrisico op veel plekken met meer dan een factor 10 gereduceerd. In het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) worden de maatregelen geïmplementeerd waarmee voldaan kan worden aan de nieuwe beschermingsnormen. Dit programma is ambitieus: meer dan 2/3 van alle primaire waterkeringen moeten worden versterkt, en dan ook nog goedkoper en sneller dan in het verleden.

Eind 2016 heeft het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) het  ambitieus onderzoeksplan 'All-Risk' van 5 universiteiten (TU Delft, Utrecht, Wageningen, Twente en  Nijmegen) gehonoreerd om het HWBP te ondersteunen. Centraal in het onderzoek staat om via gericht onderzoek een bijdrage te leveren aan de ambitieuze doelstellingen van het HWBP.

Om de meerwaarde van de resultaten van All-Risk nog beter in beeld te brengen, is tevens een communicatiestrategie opgesteld. STOWA vindt de kennisoverdracht naar andere beheerders  belangrijk en ondersteunt dit daarom van harte. Op de website van het programma worden de resultaten van alle All Risk projecten gepresenteerd, ingedeeld naar de vijf thema’s die All Risk hanteert:

 • Risico beoordeling,
 • Juridisch, governance en implementatie,
 • Hydraulische belasting,
 • Bodemsamenstelling, en
 • Betrouwbaarheid van dijklichamen.

Vanuit All Risk worden dregelmatig nieuwsbrieven verstuurd, gemiddeld een per drie maanden. In elke nieuwbrief staat een thema centraal, met de bijbehorende projecten en ‘storylines’ waarin de toepasbaarheid op een aansprekende wijze wordt beschreven.

 De uitgave van maart 2021 gaat over interdisciplinaire samenwerking, een essentieel aspect voor zowel de praktijk van de dijkversterkingen als voor het toegepast wetenschappelijk onderzoek. > Lees de meest recente nieuwsbrief

Webinars: doe mee!

Om de resultaten goed op waarde te kunnen schatten, is discussie nodig tussen onderzoekers, projectmanagers en geïnteresseerde professionals van buiten All Risk. In een serie van acht webinars, van mei 2021 tot en met augustus 2021, willen we de kernboodschap en belangrijkste bevindingen vanuit All Risk bespreken, aan de hand van volgende vragen:

 • Hoe kunnen we dijken effectiever beoordelen, ontwerpen en versterken?
 • Hoe kunnen we de omgevingsaspecten beter meewegen in de versterkingsopgave?
 • Hoe kunnen we beter gebruik maken van   de resultaten van bodemonderzoek?
 • Hoe kijgen we een meer realistische inschatting van het faalmechanisme piping?

Jouw deelname aan deze sessies is van groot belang want dit helpt ons om

 • De beste routes te identificeren om kennis in de praktijk te laten landen;
 • Te bepalen welke aspecten van All-Risk verder onderzoek vereisen;
 • Aanbevelingen te formuleren voor vervolgacties, hetzij onderzoek, hetzij praktijktoepassingen, hetzij beleidsrichtlijnen.

Tenslotte gaan we in September meerdere ‘dijkwerker tours’ organiseren: veldbezoek aan dijkversterkingsprojecten  en onderzoekslocaties. De samenvattende conclusies van alle inspanningen komen gebundeld beschikbaar in een All Risk boekje.

BLIJF AFGESTEMD! Abonneer je op de nieuwsbrief.

Want jouw inbreng doet ertoe en helpt ons om de nieuwste inzichten in dijkversterkingen toe te passen in de praktijk.