Skip to main content Skip to main nav

23 december 2020

Stimuleringsbudget honoreert projecten voor emissiebeperking

Op 14 december 2020 hebben de waterschappen vanuit het fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij’ een financiële bijdrage toegezegd aan drie projecten. Daarmee kan in deze projecten invulling gegeven worden aan innovaties om de emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater te beperken. STOWA beheert het stimuleringsbudget namens de waterschappen.

Uit het stimuleringsbudget, een gezamenlijk initiatief van de waterschappen, kan een financiële bijdrage worden gegeven aan projecten en/of initiatieven die gericht zijn op de vermindering van emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen uit de open teelten en de veehouderijsector en/of het verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater bij deze sectoren.

In de beoordelingsronde van 14 december zijn zeven projecten beoordeeld waarbij aan 3 projecten een financële bijdrage is toegekend. De projecten die een bijdrage hebben ontvangen zijn om te beginnen een project gericht op bredere toepassing van waarschuwingssystemen voor Botrytis-bestrijding in de lelieteelt. Doel is te achterhalen wat telers weerhoudt om Beslissingsondersteunende Systemen (BOS) bij de bestrijding van ‘vuur’ in de bloembollenteelt breed toe te passen. Door inzet van deze systemen is een aanmerkelijke reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen mogelijk.

Het tweede project betreft een project waarin het perspectief van het biologisch verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit afvalwaterstromen centraal staat.

Onderzocht wordt of via een absorptie-regeneratieproces afvalwater volledig en biologisch te zuiveren (absorberen en afbreken) is van resten van gewasbeschermingsmiddelen en toegepast kan worden in de agrarische praktijk. Het derde project richt zich op het verduurzamen van de maisteelt. Met kennis uit onderzoek en praktijkervaringen worden nieuwe maisteeltsystemen (door)ontwikkeld. Met de bijdrage uit het stimuleringsbudget krijgen vermindering van de uit- en afspoeling van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater en verminderde emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu meer aandacht.

Ook een aanvraag indienen?

Ook in 2021 kunnen er voorstellen ingediend worden. De beoordelingscommissie komt 3 keer bijeen om aanvragen voor een financiële bijdrage uit Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij’ te beoordelen. Voor de eerstkomende beoordelingsronde moeten de ideeën vóór 22 maart 2021 worden ingeleverd. Kijk op deze pagina voor meer informatie over de deadlines voor het indienen van projecten, de voorwaarden en het aanvraagformulier of neem contact op met Frits Mandersloot