Skip to main content Skip to main nav

27 december 2023

STOWA laat defosfateringsmethoden oppervlaktewater onderzoeken

STOWA heeft opdracht gegeven voor een literatuur- en dataonderzoek naar verschillende defosfateringsmethoden van oppervlaktewater. Het doel is om waterkwaliteitsbeheerders die defosfatering in (willen) zetten, handvatten te geven bij het kiezen van de voor hen beste methode. De uitvoering is in handen van Arcadis, Deltares en Waternet.

Waterbeheerders moeten extra maatregelen uitvoeren om de Natura 2000 en KRW- waterkwaliteitsdoelen te bereiken. Dat vraagt om een mix van maatregelen, variërend van bronaanpak tot integrale systeemherstelmaatregelen. Een bronaanpak is de meest duurzame oplossing, maar dat is (op de korte termijn) lang niet altijd overal haalbaar. Om de waterkwaliteitsdoelen te bereiken is er daarom toenemende behoefte om oppervlaktewater te defosfateren. Daarvoor is het wel essentieel te weten hoe dat het beste aan te pakken. STOWA heeft opdracht gegeven voor een literatuur- en dataonderzoek naar verschillende defosfateringsmethoden van oppervlaktewater.

Overzicht

Het doel van het project is om een overzicht te geven van de huidige stand van zaken rond de defosfateringmethoden. Wat weten we over rendement en kosten, maar bijvoorbeeld ook over toepassingsgebieden, reeds opgedane ervaringen, duurzaamheid, beheer en onderhoud?

En waar zitten nog kennisleemtes? Het uiteindelijke doel is om waterskwaliteitsbeheerders handvatten te geven bij het kiezen van een geschikte techniek voor defosfatering. Die keuze is onder meer afhankelijk van het desbetreffende watersysteem en factoren als gewenste P-concentraties, ruimtebeslag, kosten, duurzaamheid, beheer en dergelijke.

Enquête

De vraag is welke technieken in welke situatie toegepast kunnen worden, wat er geoptimaliseerd kan worden en hoe de techniek in de praktijk uitgevoerd moet worden. De onderzoekers zijn daarvoor op zoek naar de behoeften van de waterschappen, maar ook naar de beschikbare kennis en opgedane ervaringen. Waterbeheerders die reeds defosfateren, beschikken over waardevolle kennis en meetgegevens en hebben mogelijk ook nog vragen. De onderzoekers doen daarom dan ook graag een beroep op uw kennis en netwerk via een enquête: Het invullen duurt maximaal vijf minuten.

> Vul de defosfateringsenquête in