Skip to main content Skip to main nav

23 januari 2024

STOWA lanceert nieuwe website met NPLG Toolbox

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is bedoeld om te komen tot een toekomstbestendig en vitaal landelijk gebied. De nieuwe online NPLG Toolbox van STOWA begeleidt waterbeheerders en andere NPLG-experts bij deze transitie. Op de themawebsite zijn relevante en actuele dataportalen, modellen en onderzoeksrapporten te vinden. De gebruiker wordt daarnaast ondersteund in de verschillende globale stappen voor gebiedsanalyses, zowel binnen als buiten het NPLG.

Het NPLG bevat doelen voor natuurherstel, een robuust watersysteem en klimaatneutraliteit. Een belangrijk uitgangspunt van het NPLG is dat water en bodem sturend zijn. Het watersysteem is leidend in de te nemen maatregelen, zoals de locatiekeuze bij ruimtelijke planvorming. Zo komen we tot landgebruik dat past binnen de grenzen van het natuurlijke systeem. Waterbeheerders spelen hiermee een centrale rol in de transitie van het landelijk gebied.

De NPLG Toolbox is bedoeld om waterbeheerders bij waterschappen en provincies, maar ook andere experts te helpen door het bieden van een centrale plek waar relevante data, wetenschappelijke kennis en praktijkkennis rondom dit thema zijn gebundeld. De nieuwe website van STOWA begeleidt waterbeheerders en andere experts die zijn betrokken bij het proces rondom gebiedsanalyses. De doelstellingen in het NPLG vragen om een andere inrichting van systeem- en gebiedsanalyses: de focus wordt verlegd van opgavegericht naar integraal en gebiedsgericht werken.

De Toolbox helpt bij deze aangepaste werkwijze. Momenteel zijn circa 70 tools beschikbaar via de website. De instrumenten variĆ«ren van dataportalen en modellen tot onderzoeksrapporten. Via een simpel filtersysteem zijn snel de relevante hulpmiddelen te vinden bij de gewenste gebiedsanalyse. Filtering is onder meer mogelijk op (NPLG-)doelstelling, thema, gebiedstype en werkstap.  

Om een gebruikersvriendelijke website te kunnen ontwikkelen is het proces van integrale en gebiedsgerichte gebiedsanalyses in beeld gebracht samen met een begeleidingsgroep van waterbeheerders van verschillende waterschappen en provincies. Via verschillende casussen zijn de centrale elementen van de verschillende gebiedsanalyses gedefinieerd. Langs deze kennis hebben experts van Witteveen+Bos deze Toolbox samengesteld samen met en in opdracht van STOWA.

De STOWA NPLG-toolbox is te vinden op nplg.stowa.nl.