14 mei 2019

STOWA ondertekent Green Deal Aquathermie

Een groot aantal partijen afkomstig uit overheid, waterbeheer, onderzoek en bedrijfsleven ondertekenden op 14 mei de Green Deal Aquathermie. De partijen hebben daarin afgesproken de komende jaren gezamenlijk de mogelijkheden in kaart te brengen om met warmte uit afvalwater en oppervlaktewater gebouwen duurzaam te verwarmen of te koelen. STOWA is één van de ondertekenaars.

Aquathermie kan de overgang naar aardgasvrije verwarming helpen verwezenlijken en zo bijdragen aan de noodzakelijke energietransitie. Waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en rioolbeheerders hebben andere partijen zoals overheden, netbeheerders, warmtebedrijven, kennisinstellingen, technische adviesbureaus en gebouweigenaren nodig om deze warmtebron nuttig te gebruiken. In de Green Deal Aquathermie vinden ze elkaar.

Uit onderzoek blijkt dat thermische energie uit oppervlaktewater in 40 procent van de warmtevraag in stedelijk gebied kan voorzien. De bronnen afvalwater en drinkwater leveren respectievelijk 15 en 1,5 procent. Aquathermie kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de verwarming van woningen en andere gebouwen en zo bijdragen aan de warmtetransitie.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat draagt 900 duizend euro bij aan de Green Deal als bijdrage voor de uitvoering van het programma Aquathermie. Andere partijen (zie onder) dragen ook financieel of in natura bij. Aan de Green Deal hebben zich naast partijen ook partners verbonden die zich actief willen inzetten.

Het doel van de Green Deal is aquathermie onder de aandacht van de stakeholders te brengen, kennis over aquathermie te ontwikkelen en te delen en de waarde ervan in de praktijk te beoordelen, zodat aquathermie wordt verankerd in de regionale energiestrategie en kan worden toegepast als alternatieve verwarming. Hiervoor wordt nadrukkelijk samengewerkt met andere klimaatprogramma’s van overheden, zoals het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES) en het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW).

De partijen die de Green Deal Aquathermie hebben ondertekend, zijn het ministerie van EZK, het ministerie van I&W, het ministerie BZK, Unie van Waterschappen, Vewin, NWB Bank, Deltares, KWR, STOWA, Erasmus Universiteit Rotterdam, VNG, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Aa en Maas, Brabant Water, provincie Fryslân, provincie Gelderland, provincie Zuid- Holland, Netbeheer Nederland, Syntraal, IF Technology