Skip to main content Skip to main nav

19 april 2023

STOWA verkent mogelijkheden rwzi’s als slimme energiehubs

STOWA heeft een serie rapporten laten verschijnen over de mogelijkheden om rioolwaterzuiveringen te gebruiken als smart energy hub. Een slimme energie-hub is een schakel in netwerk van warmte en elektrische energie, waarbij op een duurzame wijze energie wordt opgewekt en lokaal wordt benut, met een minimale uitbreiding van het net.

De waterschappen willen in 2025 energieneutraal zijn. Maar de huidige problemen in de capaciteit van het elektriciteitsnet (netcongestie) zijn een belemmering voor het behalen van dat doel. Ook worden waterschappen daardoor belemmerd in het leveren van hun bijdrage aan de regionale energie strategieën (RES-sen) waar ze zich aan hebben gecommitteerd. Daarbij zijn de kosten voor de traditionele uitbreiding van het elektriciteitsnet zeer hoog.

In een energie-hub komen verschillende energiedragers samen en is het mogelijk energievraag- en aanbod op elkaar af te stemmen, energie op te slaan of  om te zetten (bijv. elektrische energie in waterstof). De rwzi is een relatief grote energieverbruiker met een relatief continu gebruikspatroon en tal van mogelijkheden voor energieconversie en flexibiliteit. Zo kan slib worden omgezet in biogas, biogas als brandstof worden omgezet in warmte, elektriciteit of groen gas.

Maar er kunnen ook additionele conversie- of opslagsystemen geplaatst worden zoals een electrolyser of batterij en bij overproductie aan duurzame energie kan de warmte-kracht-koppeling afgeschakeld worden. Met deze maatregelen kan het net ontlast worden en kan een rwzi een gunstige bijdrage leveren aan de vorming van een smart energie-hub.

Het project heeft geleid tot drie rapporten en een visualisatiemodel. In rapport 2022-52 worden de uiteenlopende aspecten van een rwzi als energiehub behandeld. Rapport 2022-53 betreft de handleiding bij een visualisatiemodel. Met het model kunnen gebruikers de 'Smart Energy Hub potentie' van een rioolwaterzuivering beoordelen. In rapport 2022-54 ten slotte is een specifieke casus voor de realisering van een energiehub uitgewerkt, namelijk voor rwzi Harderwijk met het aangrenzende bedrijventerreinen (Lorentz) Deze casus jan dienen als inspiratie voor andere rwzi’s.