Skip to main content Skip to main nav

23 juni 2020

STOWA zet klimaatkennis 'aan de grond'

In de afgelopen jaren hebben STOWA en Stichting RIONED veel kennis, tools en instrumenten ontwikkeld waarmee waterschappen en gemeenten aan de vaak onzekere ontwikkelingen van het veranderend klimaat kunnen rekenen. Op deze manier kunnen ze voorsorteren op slimme oplossingen. STOWA gaat deze kennis nu 'op maat' en naar behoefte aanbieden in de regio, en meedenken over kennisvragen en -behoeften die er lokaal en regionaal leven. Dit als basis voor nieuw onderzoek, maar bijvoorbeeld ook om lopende onderzoeken te kunnen (bij)sturen.

STOWA laat bureau Stroom en Onderstroom een verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden die er zijn om aan te sluiten bij lopende ontwikkelingen en de initiatieven van stichting RIONED en het Platform Samen Klimaat Bestendig. Door samen te werken voorkomen we versnippering en vergroten we synergie en efficiëntie. Op basis van een overzicht van bestaande tools en producten vinden gesprekken plaats om de wensen en belangen in een aantal regio’s verspreid over het land op te halen.

Veel behoefte
Dat er veel behoefte is aan deze aanpak, getuige de aansprekende voorbeelden uit de al gevoerde gesprekken voor de verkenning. De basis voor die gesprekken wordt gevormd door de specifieke opgaven van de betreffende regio, hoe ze daarmee omgaan en welke behoeften er zijn. Er zijn onder meer vragen over de droogteproblematiek, over het vasthouden van water (Zeeland), over waterkwaliteit en verzilting (Noord-Holland) en over het koppelen van klimaatvraagstukken aan energietransitie en biodiversiteit (Achterhoek). Maar ook hoe je in het oerwoud van tools als waterschap of gemeente juist die tool vindt, waar je echt mee geholpen bent.

Warm onthaal
De (online) gesprekken in de regio’s zijn boeiend en inspirerend en voelen als een warm onthaal. Door goed te luisteren waar men in de regio mee bezig is en daarover het gesprek te voeren, ontstaat een goed beeld van de kennisbehoeften en hoe STOWA en RIONED met kennis en instrumenten kunnen bijdragen aan de invulling daarvan. Dat kan verschillen van de wens een online training te hebben over een rekentool als PerceelTool of de Toolbox Klimaatbestendige stad, tot aan het organiseren van een benen-op-tafel sessie met de hele regio om een gezamenlijk lange-termijn perspectief te schetsen en de kennis die de regio daarvoor nodig heeft.

Uitwerking ‘op maat’
Op dit moment zijn we bezig met afronding van de gesprekken en vertalen we ze in verschillende opties. Na de zomer mikken we op het maken van de eerste concrete afspraken in een aantal regio’s Dat doen we samen met RIONED en in afstemming met Platform Samen Klimaatbestendig, waarin ook de lijn met DPRA zal worden meegenomen.

Contact
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Bert Palsma, palsma@stowa.nl of Carleen Mesters, mesters@stowa.nl