Skip to main content Skip to main nav

11 maart 2024

Toetsingskader waterkwaliteit

Enkele waterschappen, gemeenten en STOWA laten een kader opstellen waarmee waterbeheerders activiteiten in en rondom oppervlaktewater kunnen toetsen aan hun waterkwaliteitsdoelstellingen. Meer in het bijzonder de doelen van de KRW of DOW: doelen overig water. Het kader moet begin 2025 klaar zijn.

In en rondom oppervlaktewater vinden veel vergunningplichtige activiteiten plaats. Van cityswims, de aanleg van steigers tot waterlozingen. Bedrijven, particulieren en organisaties vragen hiervoor een vergunning aan, of doen een melding voor dergelijke activiteiten. Deze worden vervolgens door de vergunningverlener van een waterbeheerder behandeld.  Door klimaatverandering en bevolkingsgroei neemt het aantal van dit soort activiteiten in en om water toe, wat de druk op de kwaliteit van het water vergroot. Tegelijkertijd groeit de urgentie om een goede waterkwaliteit te behalen en behouden. Dat vraagt om een eenduidig toetsingskader. 

De basis van het toetsingskader wordt gevormd door een kennisdocument waarin de effecten staan beschreven van activiteiten, ecologische sleutelfactoren en chemische stoffen op de ecologische toestand. Om te zorgen voor een bruikbaar en gedragen product, nemen de opstellers van het kader de wensen en eisen van experts op het gebied van ecologie en vergunningverlening nadrukkelijk mee.

Met het toetsingskader: 

  • worden activiteiten beter getoetst op effecten volgens de KRW en DOW om het oppervlaktewater beter te beschermen;
  • kunnen waterbeheerders gestructureerd, uniform en navolgbaar de effecten van een activiteit op de waterkwaliteit inschatten;
  • is de uitkomst van de toetsing goed onderbouwd met (wetenschappelijke) literatuur;
  • is het voor initiatiefnemers op voorhand duidelijk op welke grond de activiteit wordt getoetst;
  • kan de vergunningverlener advies geven of voorwaarden opleggen over het creëren van een positieve invloed van de activiteit op de waterkwaliteit.

De uitvoering van het project is in handen van TAUW. Het project wordt gefinancierd door Waterschap De Dommel, Waterschap Hunze en Aa's, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waternet, Waterschap Rivierenland, Gemeente Utrecht, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Gemeente Almere/Waterschap Zuiderzeeland en STOWA.