Skip to main content Skip to main nav

17 mei 2021

Volgende stap naar klimaatrobuuste stad

Waar valt een druppel regenwater en waar komt die uiteindelijk terecht? Van welke oppervlakken infiltreert het water ter plaatse, van welke oppervlakken stroomt het naar open water en van welke oppervlakken stroomt het water via het riool naar de zuivering? Dit soort informatie is heel belangrijk voor het realiseren van een klimaatrobuuste waterketen. Er is nu een uniforme standaardmethode beschikbaar die hier inzicht in geeft: de BGT Inlooptabel.

Rekenmodellen zijn onmisbaar bij het ontwerp en beheer van stedelijk watersystemen. Ontwerpers gebruiken ze om te bepalen hoe zij het systeem moeten dimensioneren en gemeenten en waterschappen kunnen toetsen of het systeem goed functioneert, klimaatrobuust (genoeg) is en hoe bepaalde maatregelen, zoals afkoppelen, uitpakken. Hoe beter de gegevens over oppervlakken, neerslaghoeveelheden en afstroming (de zgn. inloopgegevens) voor deze modellen zijn, hoe beter de resultaten zijn. De BGT Inlooptabel verbeter de kwaliteit en beschikbaarheid van de inloopgegevens aanzienlijk. Het is een uniforme methodiek voor waterschappen én gemeenten, voor het koppelen en typeren van de vlakken die zijn vastgelegd in de Basisregistratie Grootschalige Topografie – vandaar BGT - met de bestemming van het water (infiltratie, afstroming naar oppervlaktewater, riool).

De BGT Inlooptabel is ontwikkeld in opdracht van Stichting RIONED en STOWA door Nelen & Schuurmans, onder begeleiding van een werkgroep van deskundigen. Daarbij is gezocht naar een balans tussen eenvoudige toepassing en enige onnauwkeurigheid aan de ene kant en meer nuance en grotere inspanningen voor opzet en beheer aan de andere kant.

De gebruiksdrempel is zo laag mogelijk gehouden, met ruimte voor automatisering, verfijning en verdieping. Alles is erop gericht om de data te verbeteren, beter te kunnen beheren en sneller beschikbaar te hebben. De BGT Inlooptool komt in het tweede kwartaal van 2021 als plug-in beschikbaar in zowel QGIS als ArcGIS. Op dit moment worden bètaversies van de plug-ins getest. Gemeenten, waterschappen en adviseurs kunnen de tool kosteloos gebruiken.

Tot slot: De komst van de BGT inlooptabel zorgt voor uniformering in de registratie van afwateringskenmerken. Dit is prettig omdat dit de uitwisselbaarheid vergroot, maar dit biedt natuurlijk ook kansen voor automatisering. Vandaar dat als spin-off van de inlooptabel de BGT inlooptool is ontwikkeld, waarmee het vullen van de inlooptabel grotendeels geautomatiseerd kan plaatsvinden. De tool maakt geheel automatisch een goede eerste inschatting (80%) van welke oppervlakken naar welk riool afstromen, op basis van data uit basisregistraties en geüniformeerde databronnen.