Skip to main content Skip to main nav

30 november 2022

Waar gaat hemelwater in de stad naar toe?

STOWA heeft onlangs een animatievideo laten maken voor iedereen die aan zijn collega’s uit wil leggen hoe hemelwater in de stad wordt opgevangen, gebufferd en afgevoerd.

Op de meeste plaatsen in Nederland ligt nu nog een gemengd rioolstelsel in de straat, waar zowel hemelwater als afvalwater in terechtkomt. Door dit buizenstelsel wordt al het vuilwater en regenwater samen direct afgevoerd naar een afvalwaterzuivering. Maar bij zware neerslag kan het met regenwater vermengde afvalwater overlopen naar het oppervlaktewater. Dit leidt tot slechtere oppervlaktewaterkwaliteit. Ook kan het riool vollopen, met als gevolg water op straat. Vandaar dat de afgelopen decennia steeds meer hemelwater is afgekoppeld van het vuilwaterriool. Relatief schone hemelwater wordt daarbij via een hemelwaterriool afgevoerd naar het oppervlaktewater of direct geïnfiltreerd in de bodem door middel van bijvoorbeeld een wadi, verticale infiltratiebuizen of infiltratiekratten.

Aanvankelijk werd er vooral afgekoppeld om de hoeveelheid water naar de rwzi te verminderen (kosten) en piekbelastingen te verminderen (effectievere zuivering). Tegenwoordig speelt afkoppelen een belangrijke rol bij het klimaatbestendig maken van steden. Sterk verstedelijkte gebieden hebben vaak te maken met wateroverlast bij hevige neerslag, slechte oppervlaktewaterkwaliteit en watertekorten bij droogte. Afkoppelen kan een deel van de oplossing zijn voor deze problemen. Maar het vraagt volgens de deskundige wel om maatwerk om gebiedsgericht te kijken wat de effecten en valkuilen van afkoppelen. Deze video maakt het duidelijk.