19 april 2019

Waterschadeschatter vernieuwd

De Waterschadeschatter is een online instrument waarmee waterbeheerders gedetailleerd de kosten en baten van wateroverlastmaatregelen in beeld kunnen brengen. Onlangs zijn enkele aanpassingen doorgevoerd die het instrument nog nauwkeuriger en gebruiksvriendelijker maken.

Waterschappen hebben - mede met het oog op klimaatverandering - veel aandacht voor het inschatten van de risico’s van wateroverlast door extreme neerslag. De Waterschadeschatter helpt ze hierbij. Het instrument maakt een inschatting van de schade die ontstaat aan gebouwen, infrastructuur, gewassen e.d. als gevolg van optredende wateroverlast door inundatie. Met de Waterschadeschatter kunnen scenario’s doorgerekend worden van mogelijke maatregelen, zoals het aanleggen van waterberging. Hiermee kan berekend worden of de kosten van maatregelen opwegen tegen de baten (in concreto: minder schade door lagere inundatiediepten). Op deze manier kunnen bestuurders afgewogen keuzes maken of en zo ja: waar welke wateroverlastmaatregelen worden genomen.

De Waterschadeschatter maakt gebruik van inundatiekaarten. Deze worden gegenereerd door inundatiemodellen, zoals SOBEK of 3Di, waarin gebieden waterstaatkundig zijn gemodelleerd en waarin de effecten van hevige neerslag en dijkdoorbraken in een gebied kunnen worden gesimuleerd.

De nieuwe versie van de Waterschadeschatter maakt gebruikt van de meest gedetailleerde landgebruiksinformatie die op dit moment landelijk voorhanden is (o.a. BGT: Basiskaart Grootschalige Topografie, red). Dat levert nauwkeurigere schadeschattingen op. Verder is het veel eenvoudiger geworden om de schade in te schatten bij toenemende inundatiediepten. Zo krijgen waterbeheerders inzicht in de diepte waarbij de kosten echt hoog kunnen gaan oplopen en het nemen van maatregelen (om deze diepte te voorkomen)  kosten effectiever wordt. De nieuwe Waterschadeschatter kan tot vier berekeningen tegelijkertijd uitvoeren, zodat de wachttijden aanzienlijk korter zijn geworden. Er is bovendien een teller gemaakt voor de wachtrij, zodat gebruikers zien wanneer ze aan de beurt zijn.

De waterschadeschatter is aan te roepen via  www.waterschadeschatter.nl.

Alle vernieuwingen en verbeteringen op een rij: nieuwe landgebruikskaart; batch invoer met shapefile; mogelijkheid tot parallel rekenen; teller voor wachtrij; best practices document; resultaten als csv downloaden; landgebruikskaart en geinterpoleerde hoogtekaart als WMS op te vragen.

Hieronder een screenshot van de Waterschadeschatter: