Skip to main content Skip to main nav

19 september 2023

Waterwijzer Landbouw met succes toegepast in Vlaanderen

Het Vlaamse Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek ILVO heeft, met medewerking van KWR en WUR, onderzoek gedaan naar de effecten van (veranderend) waterbeheer op gewasopbrengsten In Vlaanderen. Specifiek is onderzocht wat de effecten zijn van vernatting in natuurgebieden op ondiepere grondwaterstanden en opbrengstdepressies in nabije landbouwgronden. Voor dit onderzoek is met succes de Waterwijzer Landbouw toegepast.

Uit het onderzoek blijkt dat de Waterwijzer Landbouw vrij eenvoudig ook buiten de Nederlandse context toegepast kan worden. Dit geldt voor WWL-regionaal. De belangrijkste inspanning lag in het verzamelen van regio-specifieke bodem(fysische) eigenschappen. Interessant is ook de toetsing aan registraties en metingen van gewasopbrengsten, waarbij de beschikbare gegevens over het algemeen vertrouwen geven in het instrument, maar er ook nog ruimte voor verbetering is. Dit geldt bijvoorbeeld voor de (maximale) bewortelingsdiepte, die mogelijk bodemspecifiek moet worden gemaakt. Een verbeterde dataset met opbrengstgegevens en/of veldexperimenten achten de onderzoekers nodig om het model te kalibreren en te valideren, om zo tot nauwkeurigere resultaten te komen.

De bevindingen zijn uitgebreid en gedegen beschreven in dit online rapport. Een snel overzicht van de studie en de bevindingen kan worden verkregen door het lezen van deze onderdelen:

  1. Samenvatting (5 min)
  2. Conclusies (2 min.
  3. Aanbevelingen (2.5 min)

De aanbevelingen zullen worden meegenomen in de lijst van verbeterpunten en verbeterwensen wensen voor de Waterwijzer Landbouw. Wellicht kunnen ze vanuit Nederland en Vlaanderen gezamenlijk verder worden opgepakt. De samenwerking met ILVO heeft er sowieso toe geleid dat afstemming laagdrempelig tot stand kan worden gebracht.

De projectinformatie is te vinden via deze link.

(Bron: KWR, Ruud Bartholomeus)