02 maart 2020

Waterwijzer Natuur

Wat is de invloed waterhuishouding, zuurgraad én voedselrijkdom op (gewenste) terrestrische natuur? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, wordt de Waterwijzer Natuur ontwikkeld. Op dit ogenblik wordt fase 2 van de ontwikkeling afgerond: het inbouwen van de zuurgraad in het instrument. Binnenkort wordt gestart met de derde fase. Hierin wordt de invloed van voedselrijkdom in de bodem (stikstof- en fosfaatconcentraties) op natuurontwikkeling toegevoegd. In deze fase wordt ook de invloed meegenomen van stikstofdepositie vanuit de lucht op natuurontwikkeling.

De Waterwijzer Natuur (WWN) is een instrument dat water- en natuurbeheerders kunnen gebruiken om in als natuur aangewezen gebieden vast te stellen in hoeverre de waterhuishouding aansluit bij bestaande vegetatiedoelen, en om te beoordelen of vegetatiedoelen haalbaar zijn onder een ander klimaat. Maar ook om (nieuwe) locaties te vinden die hydrologische geschikt zijn voor natuurontwikkeling, en voor het optimaliseren van de waterhuishouding ten behoeve van de natuur.

Naast de waterhuishouding spelen echter ook andere factoren een belangrijke rol bij het al dan niet voorkomen van gewenste natuur. Denk aan de zuurgraad van de bodem (de pH-waarde), de voedselrijkdom in de bodem en de stikstofdepositie vanuit de lucht, waar momenteel zo veel om te doen is. Vandaar dat deze factoren ook worden ingebouwd in het instrument. In het najaar vindt er een gebruikersdag plaats over het instrument.

De derde fase van het project wordt uitgevoerd door KWR Watercycle Research Institute, Wageningen Environmental Research, Flip Witte Ecohydrologie (FWE), Nutriënten Management Instituut (NMI) en Hoefsloot Spatial Solutions (HSS).

Het project wordt begeleid door vertegenwoordigers van het Deltaprogramma Zoetwater, RWS, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, PBL,  provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant, Waterschap Vechtstromen en Aa en Maas (programma Lumbricus), Vitens en waterleidingbedrijf Brabant Water.

Meer weten? Ga naar waterwijzer.nl