Skip to main content Skip to main nav

19 september 2021

Waterwijzer Natuur: van grote waarde

Op 9 september vond voor de tweede keer de Gebruikersdag Waterwijzer Natuur (WWN)plaats. Dit instrument brengt in kaart welke effecten hydrologische veranderingen - als gevolg van menselijk ingrijpen of door klimaatverandering - hebben op de terrestrische natuur. Begin 2019 kwam de eerste versie van het instrument uit. Sindsdien is hard gewerkt aan verdere verbeteringen. Volgens de aanwezigen is de WWN een goed en zeer behulpzaam instrument, mits ‘met verstand toegepast’.

Tijdens deze gebruikersdag kwamen de laatste ontwikkelingen rond het instrument aan bod, zoals het inbouwen van zuurgraad, voedselrijkdom en atmosferische depositie. Ook werden de ervaringen met het gebruik van het instrument gedeeld. Dagvoorzitter Wiebe Borren van Natuurmonumenten, tevens lid van de commissie die de ontwikkeling van de WWN begeleidt, heette alle online aanwezigen aan het begin van de ochtend van harte welkom. Hij benadrukte het belang van de WWN als basis voor het maken van goede afwegingen, nu en in de toekomst, voor natuurbeleid en natuurbeheer. Een prangende vraag is bijvoorbeeld: kunnen we afgesproken natuurdoelen (blijven) halen onder veranderende hydrologische omstandigheden, en zo niet: wat voor soort natuur is dan wel haalbaar?

Hij memoreerde het grote aantal financierende en betrokken partijen: overheden, Deltaprogramma Zoetwater, provincies, waterschappen/STOWA, waterleidingbedrijven en natuur beherende organisaties. Dat geeft volgens Borren aan dat er door alle bij natuur betrokken partijen in Nederland belang wordt gehecht aan een goed instrument. Maar uiteindelijk bepalen het gebruik en het aantal gebruikers het succes, voegde hij eraan toe. Vandaar een dag als deze, waarop er veel aandacht is voor gewenste ontwikkelingen en behoeften van de deelnemers. Wat betreft die deelnemers: dat waren er iets meer dan vijftig, waarvan ongeveer de helft via een mentimeterpoll aangaf het instrument één of meerdere keren had gebruikt.

> Lees het complete verslag, inclusief links naar de presentaties