Skip to main content Skip to main nav

16 oktober 2018

Waterwijzers wijzen de weg…

Waterbeheerders beschikken sinds kort over twee state-of-the art instrumenten voor het doorrekenen van de effecten van waterhuishoudkundige veranderingen op landbouw en natuur en daarmee bij het klimaatrobuust inrichten van Nederland: de Waterwijzer Landbouw en de Waterwijzer Natuur.

Hoe richt je het regionale waterbeheer zo in, dat er optimale voorwaarden worden geschapen voor landbouw en natuur? Wat is het effect van te natte, te droge of te zoute hydrologische omstandigheden op gewasopbrengsten en natuurlijke vegetatie? Welke invloed heeft het veranderende klimaat op deze functies, en hoe kunnen we daar hydrologisch op anticiperen? Het zijn vragen waar waterbeheerders iedere dag mee bezig zijn. Vragen die vanwege veranderende weersomstandigheden – zoals afgelopen kurkdroge zomer – bovendien steeds prangender worden. Juist om deze vragen goed te kunnen beantwoorden, zijn de Waterwijzer Natuur en de Waterwijzer Landbouw ontwikkeld.

Verbeterd én vernieuwd
Zijn de instrumenten helemaal nieuw? Ja en nee. Voor het bepalen van effecten van de ingrepen in de waterhuishouding op landbouwopbrengsten en natuur waren al methoden en instrumenten beschikbaar, respectievelijk de HELP-tabellen en Waternood. Maar alle betrokken partijen - landbouw, natuurbeheerders, waterbeheerders en waterleidingbedrijven - waren het erover eens dat deze methoden toe waren aan verbetering en vernieuwing. Onder meer omdat ze gebaseerd zijn op verouderde meteorologische gegevens waarin de effecten van klimaatverandering nog niet waren verdisconteerd.

Verder omdat ze alleen langjarig gemiddelde effecten geven. Bovendien wordt in deze methoden zout(schade) niet meegenomen. Maar met een droger klimaat gaat verzilting en het sturen met water op het zoutgehalte juist een steeds belangrijkere rol spelen in het waterbeheer. Met de nieuwe waterwijzers hebben de waterbeheerders en andere belanghebbende partijen state-of-the-art instrumenten in handen.

Meer weten? Met de instrumenten aan de slag? Ga naar www.waterwijzer.nl

Aan de Waterwijzer Landbouw en de Waterwijzer Natuur werkten mee: Deltaprogramma Zoetwater/Ministerie Infrastructuur & Water, Rijkswaterstaat, LTO, Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG), Vitens, Vewin, Brabant Water, Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON), de Waterschappen Limburg, Vechtstromen, Aa en Maas, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de provincies Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Wageningen Environmental Research, KWR Watercycle Research Institute, Wageningen Universiteit, de Bakelse Stroom.