16 juli 2018

Zonnesystemen op water: welke vergunningen?

Welke vergunningen heb je nodig voor het plaatsen van zonnepanelen op water? Het Nationaal Consortium Zon op Water, waar STOWA deel van uitmaakt, heeft het in kaart laten brengen.


Het onderzoek is vastgelegd in een rapport dat een overzicht geeft van de benodigde vergunningen en andere juridische verplichtingen, voor het plaatsen van zonnesystemen op water. De in het rapport opgenomen stroomschema’s leiden initiatiefnemers langs alle keuzes en afwegingscriteria, zodat bepaald kan worden of een drijvend zonnesysteem op een bepaalde locatie vergunbaar lijkt, en daarmee kansrijk is.

De studie gaat uit van een generieke situatie waarbij geen locatie-specifieke aspecten meespelen. Vanwege de veelheid aan locatiegebonden factoren en regels die de vergunbaarheid bepalen (gemeentes en waterschappen stellen verschillende verordeningen en beleidsregels vast, die onderling sterk kunnen afwijken), zijn deze locatiespecifieke aspecten in deze studie niet meegenomen. Initiatiefnemers van zonnesystemen op water, moeten hier wel rekening mee houden.

Het consortium ‘Zon op Water’ bestaat naast STOWA uit een dertigtal bedrijven, kennisinstellingen en overheden die samen de ambitie hebben om drijvende installaties van zonnepanelen te ontwikkelen en de daadwerkelijke realisatie van drijvende zonneparken te bevorderen. Daarmee willen ze een wezenlijke bijdrage leveren aan de duurzame energiedoelstellingen van Nederland. De partijen streven naar 2000 ha drijvende zonnecentrales in Nederland in 2023. Het consortium staat onder leiding van SEAC (Solar Energy Application Centre).