Skip to main content Skip to main nav

Duurzaam verwarmen slibgistingen
 (afgerond)

Het doel van dit project is om de duurzaamheid, kosten, technische complexiteit en betrouwbaarheid van de verschillende varianten van duurzame verwarming inzichtelijk te maken voor verschillende schaalgroottes van rwzi’s, zodat waterschappen een weloverwogen keuze kunnen maken in de duurzame verwarming van hun slibgistingen.

Slibgistingen en bedrijfsgebouwen op rwzi’s met slibgistingen worden momenteel verwarmd door de benutting van warmte die vrijkomt bij de Warmte-Kracht Koppeling, die loopt op biogas verkregen uit slibgisting. De ambitie van de waterschappen is om de komende decennia groen gas te gaan produceren uit afvalwater. Dit groen gas kan geleverd worden aan het net, of gecomprimeerd worden opgeslagen in gasflessen. In een recent door de Unie van Waterschappen gepubliceerd rapport van RHDHV wordt geconcludeerd dat de omzetting van biogas naar groen gas, in combinatie met warmtewinning uit effluent en afvang van CO2, de meest duurzame route is voor rwzi’s.

Door biogas om te zetten in groen gas valt de elektriciteit- en warmteproductie op de rwzi grotendeels weg (bij de opwerking van biogas naar groen gas komt maar een beperkte hoeveelheid warmte vrij). Dit betekent dat er onvoldoende warmte beschikbaar is voor de verwarming van de slibgisting en bedrijfsgebouwen. Aangezien verwarming met aardgas niet toekomstbestendig is zal het in de toekomst daarom van belang zijn om zo effectief mogelijk om te gaan met warmte op de rwzi. Dit kan door het opwaarderen van op de rwzi beschikbare warmte (effluent, centraat, deelstroombehandeling, digestaat), externe restwarmte of door simpelweg een lagere temperatuur in de slibgisting te accepteren. Ook de combinatie van een ketel en een warmtepomp is een interessante route, omdat je in dat geval toe kan met een kleinere warmtepomp. De ketel schakelt bij om de piekvraag in de winter te voorzien en de rest van het jaar levert de warmtepomp duurzame warmte.

De studie betreft een haalbaarheidsstudie waarin de bovengenoemde varianten uitgewerkt worden (technisch, financieel en duurzaamheid) zodat waterschappen een goede afweging kunnen maken tussen verschillende opties en locaties. De afzonderlijke technieken om duurzaam te kunnen verwarmen zijn beschikbaar, maar in de praktijk is de technische en financiële haalbaarheid nog niet onderzocht en zijn ook de duurzaamheidsvoordelen nog niet vastgesteld. Om dit te realiseren werken we de opties voor duurzame verwarming uit in een excel model op basis waarvan we cases uitwerken. Op basis van deze cases werken we een beslisschema uit dat de waterschappen kunnen doorlopen om tot een slimme oplossing te komen voor duurzame verwarming.