Skip to main content Skip to main nav

Terugdringen emissies

Energietransitie betekent niet alleen overgaan naar schonere vormen van energie, het betekent ook dat we de emissies van CO2 en andere broeikasgassen tot een minimum beperken. Bijvoorbeeld op afvalwaterzuiveringen, maar ook uit veenweidegebieden, het gevolg van bodemdaling. Dat is weer het gevolg van onderbemaling door waterbeheerders.

Community of Practice Lachgas

In de Community of Practice Lachgas (N2O )delen waterschappen kennis en ervaringen over het inschatten van de risico's op lac...

Bekijk project

Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) doet onderzoek naar de omvang van de uitstoot van broeikas...

Bekijk project