Terugdringen emissies

Energietransitie betekent niet alleen overgaan naar schonere vormen van energie, het betekent ook dat we de emissies van CO2 en andere broeikasgassen tot een minimum beperken. Bijvoorbeeld op afvalwaterzuiveringen, maar ook uit veenweidegebieden, het gevolg van bodemdaling. Dat is weer het gevolg van onderbemaling door waterbeheerders.

Community of Practice Lachgas

In de Community of Practice (CoP) Lachgas delen waterschappen kennis en ervaringen over het inschatten van de risico's op lac...

Bekijk project

Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden

Dit project richt zich op het onderzoeken van de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems. Doel is de effectiviteit van ver...

Bekijk project