Leren van wateroverlast

De afgelopen jaren is op verschillende plaatsen in Nederland ernstige lokale en regionale wateroverlast opgetreden als gevolg van extreme neerslag. Een groot aantal van deze gebeurtenissen is geƫvalueerd door de betrokken waterschappen en/of gemeenten. Welke lering kunnen we trekken uit deze evaluaties, wat is de rode draad en welke oplossingen zien de waterschappen en welke kennisbehoefte brengt dat met zich mee? Dat is het doel van het STOWA-project 'Leren van wateroverlast'.

Het gaat in het project om het evalueren van zich voorgedane situaties en het lering trekken daaruit. Daarnaast is het voor STOWA van belang om mogelijke nieuwe kennisbehoeften te signaleren. Het onderzoek is gericht op waterschappen, waarbij ook de relatie tussen waterschap en gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat, brandweer, KNMI, etc. wordt beschouwd.

Het is niet de bedoeling een blauwdruk te maken voor het omgaan met wateroverlast, of aanbevelingen te doen over de normeringsystematiek, maar om te leren van reeds uitgevoerde evaluaties door ervaringen, geleerde lessen en tips te delen, samenwerkingskansen en mogelijke nieuwe informatiebronnen te benoemen en kennishiaten en onderzoeksvragen scherp te krijgen. Daarbij worden alle relevante aspecten beschouwd: inhoudelijk, bestuurlijk, organisatorisch en communicatief.

Specifieke doelstellingen zijn:

  1. Het in beeld brengen van ervaringen en geleerde lessen rond wateroverlast in landelijk en stedelijk gebied;
  2. Het agenderen van de bestuurlijk-organisatorische en communicatieve verbeterpunten;
  3. Het in beeld brengen van gekozen oplossingsrichtingen om in de toekomst beter voorbereid te zijn op wateroverlast;
  4. Het schetsen van eventuele dilemma's tussen beleidsdoelen en uitvoering van beheerstaken;
  5. Het opstellen van een overzicht van kennisbehoeften.


De resultaten zijn bedoeld voor waterschappen en secundair voor STOWA en gemeenten.