Skip to main content Skip to main nav

Evaluatieonderzoek naar de effecten van kleinschalige klimaatadaptieve maatregelen op de watervraag van het stedelijk gebied

STOWA laat in een aantal projecten beeld brengen wat de kwantitatieve effecten zijn van klimaatverandering en klimaatadaptatiemaatregelen op het watersysteem in de bebouwde omgeving. Dit project betreft een evaluatieonderzoek naar de effecten van kleinschalige klimaatadaptieve maatregelen op de watervraag van het stedelijk gebied

Momenteel worden overal in Nederland stresstesten uitgevoerd en adaptatiestrategieën voor klimaatverandering opgesteld. De focus ligt hierbij op het in beeld brengen van mogelijke wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen. Om een klimaatbestendige leefomgeving te creëren worden er op verschillende schaalniveaus – woning, wijk en watersysteem - klimaatadaptiemaatregelen genomen. Op woning- en wijkniveau gaat het hierbij om o.a. het ontwikkelen van groenblauwe structuren, wadi’s, waterbergingen en infiltratievoorzieningen.

Het is momenteel echter onduidelijk wat de mate van effect is van deze maatregelen op het watersysteem. Waterschappen vragen zich af hoe zij de kleinschalige maatregelen mee moeten nemen in de modellering en toetsing van het watersysteem en welke consequenties dit heeft voor de huidige werkwijze. STOWA heeft daarom begin 2021 de onderzoeksagenda Woning – Wijk – Watersysteem opgesteld. Het doel van de onderzoeksprojecten op de agenda is om inzicht te geven in de effecten van klimaatadaptiemaatregelen op het watersysteem en de omgang daarmee door waterschappen.

Momenteel hebben waterschappen onvoldoende inzicht in de watervraag van het stedelijk gebied voor bijvoorbeeld groenblauwe structuren, het extra doorspoelen van het stedelijk watersysteem tijdens droogte en hitte, en het voorkomen van uitzakkende grondwaterstanden en het droogvallen van houten paalfunderingen. Het doel van dit project is om meer inzicht te krijgen in de effecten van kleinschalige klimaatadaptieve maatregelen op de watervraag van het stedelijk gebied.