Skip to main content Skip to main nav

Handleiding tijdreeksanalyse

In dit project wordt een handreiking opgesteld voor het analyseren van zogenoemde tijdreeksen.

Waterschappen plegen met regelmaat ingrepen in de waterhuishouding in hun beheergebied. Dit met als doel wateroverlast te voorkomen, droogte te bestrijden of te werken aan randvoorwaarden voor natuurherstel (vaak hogere grondwaterstanden). In planstudies wordt gekeken welke effecten de ingrepen hebben voor landbouw, natuur of de stedelijke omgeving. Vaak wordt voor de uitvoer van de maatregelen gestart met het monitoren van de uitgangssituatie en worden de gevolgen meerdere jaren gemonitord. Hiermee ontstaat een zogeheten tijdreeks. Deze tijdreeks wordt gebruikt om de daadwerkelijke effecten in beeld te brengen.

Voor het uitvoeren van een analyse op de verkregen gegevens zijn diverse methodieken beschikbaar. Een handreiking voor het toepassen van deze methodieken en de consequenties daarvan voor het doen van uitspraken over het al dan niet optreden van effecten, ontbreekt echter tot dusver. Om verschillen van inzicht tussen belanghebbenden over optredende effecten te voorkomen en uitspraken te kunnen doen die ook juridisch houdbaar zijn (en), is een handreiking voor het goed doen van tijdreeksanalyses zeer gewenst. Dit project voorziet hierin.

Doel studie

De ontwikkeling van een handreiking Tijdreeksanalyse. Dit handboek moet een leidraad vormen voor het uitvoeren van tijdreeksanalyses, de te maken keuzes daarbij waaronder de in te zetten methodiek. Inzichtelijk wordt hoe een tijdreeksanalyse stap voor stap uitgevoerd moet worden en hoe de betrouwbaarheid van de tijdreeksanalyse in beeld gebracht kan worden. Met deze handreiking zijn de waterschappen beter toegerust om waterstaatkundige effecten van maatregelen te onderbouwen (en juridisch sterker te staan).