Skip to main content Skip to main nav

Ontwikkelen van een handreiking voor de modellering van het stedelijk watersysteem

STOWA laat in in een aantal projecten beeld brengen wat de kwantitatieve effecten zijn van klimaatadaptatiemaatregelen op het watersysteem in de bebouwde omgeving. Dit project betreft het ontwikkelen van een handreiking voor de modellering van het stedelijk watersysteem

Momenteel worden overal in Nederland stresstesten uitgevoerd en adaptatiestrategieën voor klimaatverandering opgesteld. De focus ligt hierbij op het in beeld brengen van mogelijke wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen. Om een klimaatbestendige leefomgeving te creëren worden er op verschillende schaalniveaus – woning, wijk en watersysteem - klimaatadaptiemaatregelen genomen. Op woning- en wijkniveau gaat het hierbij om o.a. het ontwikkelen van groenblauwe structuren, wadi’s, waterbergingen en infiltratievoorzieningen.

Het is momenteel echter onduidelijk wat de mate van effect is van deze maatregelen op het watersysteem. Waterschappen vragen zich af hoe zij de kleinschalige maatregelen mee moeten nemen in de modellering en toetsing van het watersysteem en welke consequenties dit heeft voor de huidige werkwijze. STOWA heeft daarom begin 2021 de onderzoeksagenda Woning – Wijk – Watersysteem opgesteld. Het doel van de onderzoeksprojecten op de agenda is om inzicht te geven in de effecten van klimaatadaptiemaatregelen op het watersysteem en de omgang daarmee door waterschappen.

De praktijk laat zien dat modellen van het stedelijk watersysteem soms erg van elkaar kunnen verschillen, afhankelijk van door wie ze opgesteld worden. Dit bemoeilijkt de vergelijkbaarheid en controle van onderzoeken. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een handreiking om het stedelijk watersysteem op een goede manier mee te nemen bij stedelijke én landelijke hydrologische vraagstukken. Met een algemeen geaccepteerde handreiking wordt geborgd dat de kleinschalige maatregelen systematisch en reproduceerbaar kunnen worden meegenomen in de berekeningen van stedelijk gebied én ook in de watersysteemanalyses.