Skip to main content Skip to main nav

Kennisprogramma Lumbricus

Lumbricus is een kennisprogramma waarin waterschappen, kennisinstellingen, organisaties en ondernemers onderzoek doen naar klimaatrobuuster bodem- en watersysteem. Ook STOWA neemt hieraan deel. Het programma kijkt naar de effectiviteit en samenhang tussen verschillende maatregelen die het water- en bodemsysteem klimaatrobuuster kunnen maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan slimme stuwen of aan bodemverbetering door middel van ‘bokashi’. Deze praktische maatregelen zullen worden geïmplementeerd en beproefd in proeftuinen in de hoger gelegen zandgronden van Oost en Zuid Nederland.

Hoe zorgen we voor voldoende water van goede kwaliteit? Voor de landbouw, maar ook voor natuur en recreatie? Hoe voorkomen we wateroverlast en verminderen we verdroging? Het zijn moeilijke opgaven voor waterschappen. Niet alleen omdat er vaak uiteenlopende waterbehoeften zijn door het jaar heen. Ook omdat het klimaat verandert en we vaker te maken krijgen met extreme neerslag en langdurige perioden van droogte. Dat heeft, zeker in hoger gelegen zandgronden, grote gevolgen. Hier is het veel lastiger dan elders om water tijdelijk te bergen of van elders aan te voeren.

In het programma Lumbricus werkt een groot aantal partijen samen aan haalbare, betaalbare en uitvoerbare oplossingen voor dit probleem. Het doel: hoger gelegen zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland zo inrichten, dat de omstandigheden voor landbouw, natuur en recreatie zo goed mogelijk  zijn. Contactpersoon voor Lumbricus bij STOWA is Rob Ruijtenberg.

Veel van de kennis en inzichten die worden opgedaan binnen Lumbricus, worden ontsloten via zogenoemde Deltafacts, kennisdossiers over actuele onderwerpen in het waterbeheer. > Naar de Lumbricus Deltafacts

> Naar de programmawebsite.