Skip to main content Skip to main nav

Ontwikkeling Internationaal Radar Composiet

In dit project wordt een wetenschappelijk verantwoord Internationaal Radarcomposiet (IRC) ontwikkeld voor het Nederlandse waterbeheer. Dit gebeurt op basis van operationeel beschikbare neerslagdata (grondstationdata en radardata) van zowel Nederland, Duitsland als Vlaanderen.

Onder een radarcomposiet wordt verstaan een vlakdekkend overzicht van neerslaghoeveelheden, dat is opgebouwd uit de gegevens van meerdere radarstations en grondstations. Tot op heden ontbreekt het in Nederland aan een IRC van voldoende kwaliteit.

Met een internationaal radarcomposiet wordt bedoeld een radarcomposiet met een ruimtelijk bereik dat veel verder reikt dan de landsgrens, met een hogere kwaliteit (in termen van nauwkeurigheid van de neerslagschatting) voor het Nederlandse waterbeheer. De kwaliteitsverbetering wordt behaald door de inzet van alle relevante data en state-of-the-art technieken. Door verbetering van de neerslaginformatie kunnen de waterschappen het operationele waterbeheer, onder meer ten aanzien van de afvoer van water optimaliseren. Ook biedt een IRC waterbeheerders meer handelingsperspecief bij (dreigende) calamiteiten.

Het project wordt gefinancierd door STOWA, Het Waterschapshuis en Rijkswaterstaat. De resultaten worden geïmplementeerd in het Weerinformatie Waterbeheer (WIWB) van het Waterschapshuis en daarmee geborgd.