Skip to main content Skip to main nav

Verkenning integrale risicoanalyse wateroverlast

In het waterbeheer worden op dit moment uiteenlopende aanpakken gehanteerd voor het afwegen van risico’s en het definiëren van risicoacceptatie bij neerslag en wateroverlast. STOWA laat in dit project een verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden voor een integrale risicoanalyse.

Samen met gemeenten en waterschappen laat STOWA op dit moment voor drie cases waarin we een integrale risicoanalyse uitvoeren. Deze integrale risicoanalyse heeft betrekking op de bijdrage van het watersysteem, de openbare ruimte en de crisisbeheersing aan het totale risico op water 'op een plek waar het niet hoort':

  • wateroverlast in stedelijke omgeving door piekbuien;
  • wateroverlast in het landelijke gebied door langdurige neerslag;
  • effecten van doorbraken van primaire en regionale keringen en hoogwater in buitendijks gebied.

Het doel van de cases is de meerwaarde vaststellen van de integrale benadering, waar voorheen naar risico's voor alle (deel)watersystemen apart werd gekeken. Om de meerwaarde van een integrale risicoanalyse aan te tonen, om stakeholders kennis te laten maken met de (aanpak van een) integrale risicoanalyse en om een eerste stap te zetten naar een gezamenlijk raamwerk is begonnen met het uitwerken van enkele cases als voorbeeld.

De integrale risicoanalyse worden uitgevoerd samen met de betrokkenen, op basis van beschikbare informatie, techniek, beschikbare instrumenten en expert judgement. Dit onderzoek naar de potentie en effectiviteit van een integrale risicoanalyse wordt gedaan in opdracht van de tijdelijke Commissie Wateroverlast.