Skip to main content Skip to main nav

Actiever actief slib. Onderzoek met zeefbocht op rwzi Ommen

Dit rapport bevat de resultaten van een proef op rwzi Ommen waarbij cellulosevezels (wc-papier) werden gezeefd uit de actiefslibtank, en niet, zoals gebruikelijk, direct uit het binnenkomende afvalwater.

Het terugwinnen van grondstoffen is een van de manieren waarop de waterschappen willen bijdragen aan circulariteit en duurzaamheid. Cellulose is één van de grondstoffen die kan worden teruggewonnen. Afvalwater bevat veel wc-papier, dat normaal gesproken op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) met het zuiveringsslib wordt afgevoerd. Op een aantal rwzi’s in Nederland is inmiddels een fijnzeefinstallatie gerealiseerd die zeefgoed uit het binnenkomende afvalwater (influent) zeeft. Dit zeefgoed bestaat voor een aanzienlijk deel uit cellulosevezel.

De fluctuaties in de hoeveelheid aangevoerd afvalwater brengen uitdagingen in de procesvoering van de fijnzeven met zich mee. Hierdoor ontstond het idee om cellulose niet uit het influent, maar uit de actiefslibtank te zeven, zodat er met een constant en veel lager toevoerdebiet naar de zeef kan worden gewerkt. Het zeven van het actief slib kan ook andere voordelen met zich meebrengen voor het zuiveringsproces, zoals minder inert materiaal (waaronder cellulose) in de beluchting, waardoor bij gelijkblijvende procesomstandigheden meer ruimte ontstaat voor het biologische proces en het actief slib als het ware actiever wordt.

Er zijn eerst succesvol verkennende handzeefproeven uitgevoerd met actief slib, waarna Waterschap Vechtstromen, Hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschapsbedrijf Limburg de handen ineen hebben geslagen om samen met STOWA een full scale onderzoek op ruzie Ommen in te richten met twee zeefbochten en de installatie één jaar lang te monitoren. Ook is een model van de rwzi opgezet om vooraf de resultaten te voorspellen.

In dit rapport zijn de resultaten van deze monitoring beschreven en geëvalueerd. Daarnaast zijn gebruikerservaringen geïnventariseerd en is een vertaling van de resultaten van het onderzoek en de modellering naar een businesscase gemaakt. Het slibzeven geeft de mogelijkheid om de slibleeftijd te verhogen en leidt in hoogbelaste situaties tot een verbeterde effluentkwaliteit. De lessen uit dit full scale onderzoek kunnen worden gebruikt bij het toepassen van een zeefinstallatie op actief slib op andere rwzi’s.