Skip to main content Skip to main nav

Actualisatie schadefunctie landbouw. Waterwijzer Landbouw Fase 1

Dit rapport geeft een overzicht van de resultaten van de eerste fase van een nieuwe methode (de Waterwijzer Landbouw) voor het kwantificeren van klimaatrobuuste relaties tussen waterhuishoudkundige condities en gewasopbrengsten.

Om veranderingen in het waterbeheer te vertalen naar wijzigingen in landbouwopbrengsten zijn in Nederland drie methodes operationeel: de HELP-tabellen, de TCGB-tabellen en AGRICOM. Door de landbouw, de waterbeheerders en de waterleidingbedrijven is lang aangedrongen op een herziening van deze methodes, omdat ze verouderd zijn. Er is inmiddels een belangrijke eerste stap gezet naar één breed gedragen nieuwe methode voor het bepalen van (klimaat)robuuste relaties tussen waterhuishoudkundige condities en opbrengstdepressies.

Het is de bedoeling dat deze methode, de Waterwijzer Landbouw, in een aantal fasen wordt gerealiseerd. De eerste fase is in de zomer van 2013 afgrond. Er is een nieuw systeem ontwikkeld voor het bepalen van klimaatrobuuste relaties tussen waterhuishoudkundige condities en gewasopbrengst. Dit rapport geeft een overzicht van de verbeteringen die zijn doorgevoerd, op basis van de meest actuele kennis en inzichten over deze relaties.

Voor de verbeteringen is breed draagvlak bij de kennisvragers en kennisaanbieders over dit thema. Dat is een belangrijk winstpunt, met het oog op het toekomstig gebruik van de nieuwe methodiek. Met dezelfde partijen wordt nu het vervolgtraject verkend. De eerste stap in dit traject is een zogenoemde plausibiliteittoets. Deze komt in de tweede helft van 2013 beschikbaar.