Skip to main content Skip to main nav

Analyse van de bijdrage van verschillende emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen aan de waterkwaliteit

Eén van de speerpunten uit de Delta Aanpak Waterkwaliteit is de aanpak van gewasbeschermingsmiddelen. Om aanknopingspunten voor een effectieve aanpak te vinden, is in het KIWK-project Gewasbeschermingsmiddelen als eerste stap de state-of-the-art kennis geïnventariseerd over de emissieroutes die de oorzaak zijn van waterkwaliteitsproblemen met gewasbeschermingsmiddelen. Dit heeft geresulteerd in het rapport 'Analyse van de bijdrage van verschillende emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen aan de waterkwaliteit'.

Eén van de speerpunten uit de Delta Aanpak Waterkwaliteit is de aanpak van gewasbeschermingsmiddelen. Om aanknopingspunten voor een effectieve aanpak te vinden, is in het KIWK-project Gewasbeschermingsmiddelen als eerste stap de state-of-the-art kennis geïnventariseerd over de emissieroutes die de oorzaak zijn van waterkwaliteitsproblemen met gewasbeschermingsmiddelen. Dit heeft geresulteerd in het rapport 'Analyse van de bijdrage van verschillende emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen aan de waterkwaliteit'.

Het onderzoeksrapport geeft een helder overzicht van de beschikbare kennis over de gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater en grondwater. Uit de inventarisatie blijkt welke emissieroutes de belangrijkste bijdragen leveren aan de emissies naar water en de milieurisico’s. Het bevestigt ook de bevindingen van de in 2019 verschenen Tussenevaluatie Gezonde Groei Duurzame Oogst, namelijk dat er nog veel onzekerheden zijn over het relatieve belang voor de waterkwaliteit van de verschillende emissieroutes, zoals afspoeling vanaf percelen, spuitdrift, drainage en erfemissies.

Voor het grondwater komt naar voren dat de meetresultaten van de huidige grondwatermeetnetten vaak geen eenduidige relatie leveren tussen het gebruik en het voorkomen van stoffen in het grondwater. De tweede fase van het KIWK-project gewasbeschermingsmiddelen zal daarom meer specifiek inzoomen op de tot nu toe onbekende emissieroutes naar oppervlaktewater en meetstrategie voor grondwater en daarmee handvatten bieden aan waterbeheerders en boeren om deze emissie te verminderen.

De Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK)

In de Kennisimpuls Waterkwaliteit werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Daarmee kunnen waterbeheerders en andere partijen de juiste maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten. In het programma brengen partijen bestaande en nieuwe kennis bijeen, en maken ze die kennis (beter) toepasbaar voor de praktijk. Het programma is gestart in 2018 en duurt vier jaar. Het wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, STOWA, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven.

Kennisimpuls Waterkwaliteit. Beter weten wat er speelt en wat er kan.