Skip to main content Skip to main nav

Benchmark inundatiemodellen. Modelfunctionaliteiten en testbank berekeningen

Een aantal modelinstrumenten voor het berekenen van de effecten van extreme neerslag geeft betrouwbare uitkomsten. Maar niet elk instrument/rekenmodel is bruikbaar voor alle vraagstukken die rond wateroverlast spelen. Dit blijkt uit de benchmark van deze instrumenten die STOWA samen met ontwikkelende bedrijven en instellingen heeft uitgevoerd. Dit rapport bevat de resultaten van deze benchmark.

Recente wateroverlastsituaties zijn voor waterschappen en gemeenten aanleiding om knelpunten in het watersysteem te analyseren en mogelijke maatregelen in beeld te brengen. Modellen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Er zijn diverse modelinstrumenten beschikbaar op de Nederlandse markt. STOWA heeft een benchmark uitgevoerd tussen een tiental van deze instrumenten. De benchmark sluit goed aan bij het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat aan gemeenten en waterschappen vraagt een stresstest uit voeren om de knelpunten bij o.a. wateroverlast in beeld te brengen. Hiervoor zullen zij modelberekeningen moeten doen.

De benchmark bestaat uit een functionaliteitenlijst waarmee bepaald kan worden voor de oplossing van welke vraagstukken een modelinstrument gebruikt kan worden. Ook zijn er zeven zogenoemde testbankberekeningen uitgevoerd waaruit blijkt of de instrumenten de berekeningen nauwkeurig uitvoeren. Deze testbankberekeningen simuleren situaties die ‘in het veld’ voorkomen. Niet in deze benchmark opgenomen zijn de kenmerken gebruiksvriendelijkheid, visualisatie, rekensnelheid en kosten. Deze kenmerken zijn namelijk lastig objectiveerbaar.

Deze benchmark heeft bevestigd dat de kwaliteit van de bij de modellering betrokken modelleurs, hydrologen en rioleurs, alsook de beschikbaarheid van goede data mede bepalend zijn voor de kwaliteit van de modeluitkomsten. De uitkomsten van de benchmark helpen waterschappen en gemeenten bij de keuze van het instrument dat past bij hun behoefte.