Skip to main content Skip to main nav

Berekenen Onzekerheid van de WAteropgave (BOWA). Rekenmodule ten behoeve van de toetsing van watersystemen aan regionale wateroverlast

STOWA heeft een methode laten ontwikkelen om de onzekerheid in de wateropgave te bepalen. Dit is de opgave die waterschappen hebben en de bijbehorende maatregelen die zij moeten nemen om te zorgen dat hun beheersgebied voldoet aan de normen voor wateroverlast. Dit rapport beschrijft de werking en achtergronden van het hiervoor ontwikkelde tool. De tool zelf - Berekenen Onzekerheid van de Wateropgave (BOWA) - is beschikbaar via www.modelwalhalla.nl.

In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) zijn afspraken gemaakt over ‘het op orde brengen en het op orde houden’ van het watersysteem. Er zijn wateroverlastnormen normen afgesproken, die in provinciale verordeningen zijn vastgelegd. De toetsing aan deze normen is een terugkerende activiteit van de waterschappen.

Om deze toets eenduidig uit te kunnen voeren, met inachtneming van gebiedsspecifieke eigenschappen, hebben STOWA en de Unie van Waterschappen een standaard werkwijze laten ontwikkelen (STOWA rapport 2011-31).

Het toetsen aan de normen en het bepalen van de bijbehorende wateropgave levert inherent onzekere uitkomsten op. Desondanks wordt de wateropgave vaak als een enkel getal gepresenteerd aan beleidsmakers en bestuurders. Dit suggereert een nauwkeurig- heid die er niet is. Waterschappen hebben daarom wens geuit om de onzekerheid in de wateropgave inzichtelijk te maken. Het door STOWA ontwikkelde instrument ‘Bepaling Onzekerheid in de Wateropgave' (BOWA), voorziet daarin.