Skip to main content Skip to main nav

Beslisschema voor het inlaten van water met blauwalgen

Dit rapport beschrijft een beslisschema voor het inlaten van rivierwater met blauwalgen tijdens droge perioden.

In de zomers van 2018 en 2019 hebben aaneengesloten droge periodes geleid tot lage rivierafvoeren. Als gevolg daarvan was de stroming in de rivieren zo laag, dat er omstandigheden ontstonden die gunstig zijn voor het optreden van bloei van blauwalgen. Regionale waterbeheerders werden met de vraag geconfronteerd of er blauwalgenhoudend rivierwater moest worden ingelaten en zo de kans op het introduceren van (giftige) blauwalgen te accepteren, of dat er (tijdelijk) geen water moest worden ingelaten en de gevolgen daarvan, zoals het optreden van droogte, voor lief moest worden genomen.

Om de waterbeheerders houvast te geven bij het nemen van besluiten in dergelijke situaties heeft de STOWA, in samenwerking met de zuidelijke waterschappen, opdracht gegeven het voorliggende beslisschema op te stellen. De aanpak is gebaseerd op de huidige kennis en de informatie zoals die nu voorhanden is. De ontwikkelingen op het gebied van nieuwe analyse- en monitoringstechnieken en op het gebied van toxiciteit voor verschillende gebruiksfuncties gaan voort. Het protocol zal de komende jaren worden toegepast en getest. U wordt daarom gevraagd ervaringen met ons te delen.