Skip to main content Skip to main nav

Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit. Een inventarisatie van de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied

Dit rapport bevat de resultaten van de haalbaarheidsinventarisatie Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit die is uitgevoerd in het kader van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). De inventarisatie laat zien dat maat­regelen die broeikasgasemissies uit veenweiden beïnvloeden, (neven)effecten hebben op biodiversiteit, bodem­ en waterkwaliteit, het (zoet)waterverbruik en op de technische en economische gebruiksmogelijkheden van de grond. Omdat verschillen in de uitgangssituatie de effecten van klimaatmaatregelen op de kring­ lopen bepalen, is lokaal en regionaal maatwerk van belang.

In 2030 moet de jaarlijkse broeikasgasemissie uit veenweiden met 1,0 Mton gereduceerd zijn. Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) is in 2019 gestart en onderzoekt welke maatregelen effectief zijn om emissies tegen te gaan. De haalbaarheid van deze maatregelen is niet alleen afhankelijk van het effect op veenafbraak, maar ook van andere factoren zoals Bedrijfsvoering, Betaalbaarheid, Waterkwantiteit en waterbeheer, Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit, Governance en Kennisdeling. Daarom heeft de STOWA binnen het NOBV, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de technische en maatschappelijke haalbaarheid van vanuit deze perspectieven geïnventariseerd. Elk van deze inventarisaties heeft een rapport opgeleverd waarin de bevindingen zijn weergegeven. Deze rapportage is een weergave van de bevindingen vanuit de inventarisatie Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit.

Hieronder een overzicht van alle haalbaarheidsstudies:

Meer weten over het NOBV? Klik Hier