Conditionering van zuiveringsslib tot secundaire brandstof door reductie van het kwikgehalte

In dit rapport worden de mogelijkheden verkend voor het verlagen van het kwikgehalte in zuiveringsslib. Hierdoor zouden de mogelijkheden om het slib in te zetten als brandstof, aanmerkelijk toenemen.

Gedroogd slibgranulaat kan vanwege het kwikgehalte in beperkte mate in bestaande kolengestookte elektriciteitscentrales als secundaire brandstof worden ingezet. Wanneer de kwikconcentraties in zuiveringsslib kan worden teruggebracht tot waarden beneden 0,4 mg/kg droge stof zal de waarde van zuiveringsslib aanzienlijk toenemen. In de periode 1981 tot 2002 is het gemiddelde kwikgehalte in zuiveringsslib gedaald van 3,3 mg/kg droge stof tot 1,1 mg/kg droge stof.

Deze daling kan voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan een reductie van industriƫle kwiklozingen en het afgenomen gebruik van kwik en kwikverbindingen. Belangrijke bronnen voor kwikemissies naar het riool zijn huishoudens en tandartspraktijken. Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat ook depositie van kwik een belangrijke bijdrage levert aan de kwiklast van rwzi's.

EĆ©n van de verkende mogelijkheden om het kwikgehalte in slib te verlagen, betreft de microbiologische omzetting van kwik in een vluchtige verbinding. Deze kan vervolgens in de gasfase worden afgevangen. Het proces lijkt vooralsnog, alleen toepasbaar in combinatie met slibgisting. Vanwege de grote onzekerheid van een aantal aannames, waarop berekeningen zijn gebaseerd, wordt het voorkomen van kwik in slib nader bepaald.