Skip to main content Skip to main nav

Configuraties voor aquathermie. De afwegingen boven water

In dit rapport presenteren de onderzoekers een beslisboom die initiatiefnemers van aquathermieprojecten helpt bij het maken van groot aantal keuzes, met als resultaat een kansrijke aquathermie-configuratie. Deze configuratie kan de gebruiker vervolgens laten doorrekenen en vergelijken met mogelijke andere warmtebronnen.

De belangstelling voor aquathermie groeit snel. Woningen, kantoren, scholen en andere utiliteitsgebouwen moeten de komende 30 jaar van het aardgas af en aquathermie is een duurzaam alternatief. Het kan bovendien in een groot deel van de warmtebehoefte voorzien en ontmoet relatief weinig bezwaren. Daarom onderzoeken veel gemeenten, waterbeheerders en energiecoöperaties de mogelijkheden van aquathermie.

Hierbij is het vaak lastig inzicht te krijgen in de technische en economische haalbaarheid van aquathermie voor een gebouw of een wijk, laat staan deze te vergelijken met andere warmtebronnen. Dit komt mede omdat er bij de toepassing diverse keuzes te maken zijn: welke waterbronnen zijn bruikbaar? Moeten we de teruggewonnen warmte vervolgens centraal of decentraal opwerken naar de gewenste temperatuur? En hoe hoog moet die temperatuur zijn? Hoe slaan we de warmte op? De combinatie van alle gemaakte keuzes noemen we een configuratie.

In dit onderzoek zijn de technische opties in beeld gebracht met de voor- en nadelen per situatie. Dit resulteert in een beslisboom. Daarnaast zijn voor twee voorbeeldwijken 24 configuraties doorgerekend. Hiermee hebben initiatiefnemers een hulpmiddel in handen om kansrijke opstellingen voor aquathermie te ontdekken en te verkennen.

Onderzoeksprogramma Water en Regionale Energiestrategieën WARES

Dit project is onderdeel van WARES, het onderzoeksprogramma voor WAterbeheer en Regionale EnergieStrategieën. Het is in oktober 2019 gestart door de Unie van Waterschappen en het kenniscentrum van regionale waterbeheerders STOWA. Het doel: helder krijgen hoe aquathermie, windmolens, zonnepanelen en energieopslag een plek kunnen krijgen in het waterbeheer. Met focus op de bijdrage van waterbeheerders in de Regionale Energiestrategieën (RES). Speciale aandacht gaat uit naar de ecologische, juridische en governance aspecten van energieprojecten. WARES wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.